INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EDEBİYATIN SADIK KAHRAMANLARI: KÖPEKLER VE MUMU
(THE LOYAL HEROES OF LITERATURE: DOGS AND MUMU )

Author : Gülhanım Bihter YETKİN  & Gamze ÖKSÜZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 47
Page : 4248-4258
    


Summary

Mitlerde yoğunlukla görülen köpek kahramanlar, edebiyatın da önemli tiplemeleri arasında yer alır. Edebiyatta hayvan kahramanlar, insanın hayvanla ilişkisi ve insan yaşamında hayvanın yeri gibi temalar, dünya edebiyatında uzun süre boyunca yer alan konulardandır. Kökleri Antik Çağ’a, insanoğlunun yeryüzünde görünmeye başladığı döneme dayanan bu konular, uzun bir tarihsel yolculuk izler. Köpeğin başkahraman yapıldığı edebi eserlerin içeriğine bakıldığında ön plana son derece yoğun bir duygusallığın çıktığı görülmektedir. Bu köpek kahramanlar yardımıyla okuyucu, insan doğasının derinliklerine inerek duygularını daha derinden hissetme imkânı bulur. İnsan dünyasının köpeklerle yansıtıldığı eserler, okuyucu üzerinde en fazla etki bırakan, onu derinden etkileyen çalışmalar olur. Rus edebiyatına bakıldığında birçok önemli eserin başkahramanı köpektir. Ancak bu köpek kahramanların kaderi, insanlardan farklı olarak çok daha trajiktir. Edebi eserlerde kimi zaman kahramanların manevi dünyasının tasvirini vermek amacıyla başvurulan köpek kahramanlar, kimi zaman da yazarların toplumsal sorunlara değinmek için kullandıkları temel araçlar olur. İvan Turgenyev’in uzun öyküsü Mumu, sağır ve dilsiz bir toprak kölesi olan başkahramanın köpeğinin adıdır. Turgenyev, Mumu eserinde, bahsi geçen her iki çözümlemeyi de yansıtır. Mumu, bir yandan Turgenyev’in sanatsal yaşamının ayrıntılı bir panoramasıyken diğer yandan da toprak köleliğine karşı tepkisini açıkça ortaya koyduğu eseridir. Genellikle edebi eserlerde trajik öyküleriyle ön plana çıkan köpekler, Mumu’da yazarın topluma yönelik mesajı olarak kendisini gösterir. Yaşamının büyük bir bölümünü yurt dışında geçirse de vatan sevgisini her daim yüreğinde muhafaza eden Turgenyev, Rus halkına olan inancını Mumu’da ele aldığı trajik bir öyküyle içselleştirir. Edebiyatın en sadık kahramanları olan köpeklerden bir tipleme oluşturarak en az köpek Mumu kadar hazin bir öyküsü olan Rus okuyucusunu uyandırmak isteyen yazar, aynı zamanda içinde bulunulan adaletsiz ve insan haklarından yoksun bırakılan toplumsal yaşama itiraz etme hissi oluşturma hedefi güder. Çalışmanın amacı, Turgenyev’in sıradan bir köpek kahraman aracılığıyla araladığı tarih sahnesini ve toprak köleliği sisteminin trajedisini, yazarın gözünden ortaya koymaya çalışmaktır.Keywords
Turgenyev, Köpek Kahraman, Toprak Köleliği, Mumu, Edebiyat.

Abstract

Dog heroes which are frequently seen in myths are among the significant characters of literature as well. Animal heroes in literature, themes such as the relationship of humans and animals and the place of animals in humans’ life are subjects which have been given place to in world literature for long. These subjects whose roots go back to ancient times and to the period in which humans appeared on earth have been on a long historical journey. When we take a look at literary works in which dogs are the main heroes, it can be seen that intense sentimentalism comes to the fore. With the help of these dog heroes, the reader can go to the depths of human nature and gets an opportunity to feel emotions at a deeper level. Works in which the world of humans is reflected through dogs are those which have left the greatest effect on the readers and have deeply influenced them. In Russian literature, the main hero of numerous important works is dogs. However, the fate of these dog heroes is much more tragic compared to humans. Dog heroes who are given place to in literary works to depict the spiritual world of heroes at times become the main tools through which writers deal with social issues as well. Ivan Turgenev’s long story Mumu takes its name from the dog hero which is a deaf and mute serf. In his work Mumu, Turgenev reflects both of the aforementioned analyses. While Mumu is a detailed panorama of Turgenev’s artistic life, it is a work in which he bluntly presents his reaction against serfdom. Dogs which in general come to the fore in literary works with their tragic stories stand out as the writer’s message to the society. Turgenev, who has always preserved his love for his home country in his heart although he has spent a majority of his life abroad, internalizes his faith in Russian society through a tragic story he narrates in Mumu. The writer, who attempts to wake up Russian readers who have as much a tragic story as the dog Mumu by creating a character out of dogs which are the most faithful heroes of literature, aims at creating a sense of objection to the social life of the time which was devoid of justice and human rights. The purpose of the study is to present the historical scene which Turgenev cracks open through an ordinary dog hero and the tragedy of the system of field slavery from the eyes of the writer.Keywords
Turgenev, Loyal Heroes, Serfdom, Mumu, Literature.