INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ELEŞTİRMEN KİMLİĞİYLE FİRİDUN BEY KÖÇERLİ
(FIRIDUN BEY KÖÇERLI AS CRITIC )

Author : Ayvaz MORKOÇ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 45
Page : 3859-3867
    


Summary

Uzun yıllar “tenkit” kelimesi ile karşılanan “eleştiri”, Türkiye’de son yıllarda daha çok tercih edilen isim olmuştur. Hemen belirtmek gerekir ki Azerbaycan’da tenkit terimi yalnızca “bir sanat eserini iyi ve kötü niteliklerini değerlendirerek eleştiri yapmak” anlamıyla değil, daha geniş anlamda kullanılır. Edebi esere yönelik eleştirinin yanı sıra tüm edebiyat tarihi çalışmaları ile bütün edebiyat araştırma, tahlil ve incelemeleri tenkit kavramının içinde yer almıştır. Ayrıca edebiyat teorisi çalışmaları da tenkidin içinde kabul edilmiştir. Bu çalışmamızda Firidun Bey Köçerli’nin bütün edebi faaliyetlerini değil, yalnızca eleştirmen kimliğini ele alacağız.Keywords
Eleştirmen, Firidun Bey Köçerli, eleştiri, Azerbaycan edebiyatı

Abstract

“Criticism”, which has been met with the Word “tenkit" for many years, has become the preferred name in Turkey in recent years. It should be noted that in Azerbaijan the term criticism is used not only in the sense of “criticizing a work of art by evaluating its good and bad qualities” but in a broader sense. In addition to the criticism of literary works, all literary studies and all literature research, analysis and studies have been included in the concept of criticism. In addition, studies of literary theory have also been accepted within the critique. In this study, we will not discuss all the literary activities of Firidun Bey Köçerli, but only the identity of the critic.Keywords
Critic, Firidun Bey Köçerli, criticism, Azerbaijani literature