INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİR BAYRAM TADI; GENCER MACUNU
(A FEAST TASTE; GENCER PASTE )

Author : Kadir BAYSAL    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 45
Page : 3822-3833
    


Summary

Gencer, Aydın ilinin birbirine yakın bazı ilçelerinde dini bayramlar sonrasında yüzyıllardır devam eden bir gelenektir. Bölgenin somut olmayan kültürel miras zenginliklerinden biri olan Gencer, yörede bayram kadar özlenmekte ve insanları bir araya getiren büyük bir panayır olarak kurulmaktadır. Gencer’ in özelliklerinden biri de Gencer’e has yapılan ve satışa sunulan yiyeceklerdir. Gencer macunu, Gencer geleneği ile özdeşleşmiş en önemli yöresel tatlardan biridir. Günümüzün getirdiği koşullar nedeniyle eski Gencerler önemini kaybetmeye başlamış ve bu durum Gencer’de sunulan yiyeceklere de yansımıştır. Gencer macunu imalatı yapan ve sunan ustaların sayısı hızla azalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yörede unutulmaya yüz tutmaya başlayan Gencer macununun yöre halkı için ifade ettiği kültürel değeri ortaya koyarak hazırlanışı, sunumu ve yöreye katkıları hakkında bilgi vermektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden sözlü tarih kullanılmıştır. Ayrıca çalışma, görüşme ve açık uçlu sorular ile desteklenmiştir. Nazilli'de Gencer gününe katılarak gözlem yapılmıştır. Gencer macunuyla ilgili olarak elde edilen bulgular doğrultusunda kültür turizmi ve gastronomi turizmi açısından birtakım önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Gencer, Gencer Macunu, Yöresel Tatlar, Kültürel Miras

Abstract

Gencer is a tradition that has been going on for centuries after religious holidays in some close districts of Aydın. Gencer, one of the region's intangible cultural heritage riches, is longed as much as a festival and is set up as a big fair that brings people together. One of Gencer's specialities is the food made and sold for Gencer. Gencer paste is one of the most important regional flavours associated with the Gencer tradition. Due to the conditions of our time, the former Gencer has begun to lose importance and this has been reflected in the food offered at Gencer. The number of masters producing and presenting Gencer paste is rapidly decreasing. This study aims to give information about the preparation, presentation and contribution of Gencer paste which has started to be forgotten by expressing the cultural value of Gencer paste for the local people. In the study oral history was used as a qualitative research method. Also, the necessary support was obtained by using interviews and open-ended questions. And by joining the Gencer Day in Nazilli, the necessary observation was accomplished. According to the findings obtained from Gencer paste, some suggestions were made in terms of cultural tourism and gastronomy tourism.Keywords
Gencer, Gencer Paste, Local Food, Cultural Heritage