INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HATAY’DA TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(IMPACT OF PUBLIC TRANSPORTATION SYSTEMS IN HATAY ON STUDENTS OF ISKENDERUN TECHNİCAL UNIVERSITY )

Author : Ali BİRVURAL    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 46
Page : 3975-3980
    


Summary

Bu çalışmanın amacı İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencilerinin toplu taşıma sistemleri ve bunların eğitim ve sosyal hayatlarına ilişkin tutumlarını belirlemektir. Çalışma grubunu İskenderun Teknik Üniversitesi’nde eğitim alan 40 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler nicel anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin mevcut toplu taşıma sistemlerine yönelik tutumları analiz edilmiş ve beklentileri ölçülmüştür. Ankette yer alan öğrenciler genellikle Hatay ve İskenderun dışından gelen öğrencilerden seçildiğinden daha objektif ve karşılaştırma açısından sağlıklı verilere ulaşılmaya çalışılmıştır.Bunun haricinde kısmen üniversite ve kampüsler arası ulaşım sistemleri araştırılarak öğrencilerden farklı fikirler alınması hedeflenmiştir. Ayrıca anket sorularıyla mevcut yerel ve merkezi yönetimlerin ulaşım alanındaki faaliyetlerinin memnuniyet düzeyi de ölçülmüştür.Keywords
Toplu Taşıma, İskenderun Teknik Üniversitesi, Hatay.

Abstract

This study aims to determine the attitudes of the students of Iskenderun Technical University regarding public transportation systems and their educational and social lives. The study group consists of 40 students studying at Iskenderun Technical University. The data was collected by a quantitative survey method. Research is a study in the screening model. According to the research results, students ' attitudes towards existing public transportation systems were analyzed and their expectations measured. Since the students included in the survey were generally selected from students from outside Hatay and Iskenderun, more objective and healthy data were tried to be reached in terms of comparison. Apart from this, in part, inter-university and campus transportation systems are investigated and different ideas are taken from the students. In addition, the satisfaction level of the activities of the existing local and central governments in the area of Transportation was also measured by the survey questions.Keywords
Public Transport, İskenderun Technical University, Hatay