INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

FUTBOL TARAFTARLARININ KULÜP İMAJI ALGISI
(THE CLUP IMAGE PERCEPTION OF FOOTBALL FANS )

Author : Ali Gürel GÖKSEL  ; Mevlüt YILDIZ; Ender ŞENEL & Sümmani EKİCİ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 46
Page : 4032-4037
    


Summary

İçinde bulunduğumuz çağın en fazla ilgi çeken ve milyonlarca kişinin yakından ilgilendiği futbol, spor endüstirisinden en fazla payı alan spor braşlarının başında gelmektedir. Spor endüstrindeki bu gelişmeler tüketim ve müşteri (taraftar/izleyici) kavramlarının önceki dönemlere göre daha fazla ilgi çekmesine sebep olmuştur. Günümüz futbol endüstrisinde tüketici, yani taraftar artık bir müşteri olmuştur. Alanyazın incelendiğinde kulüp imajı kavramı taraftarların sempatizanı oldukları futbol kulübü hakkındaki genel duygu ve düşüncelerinin ifadesi olarak tanımlanmaktadır. Bir kurum olarak futbol kulüplerinin, hayatta kalabilmelerinde hedef kitle tarafından doğru algılanmalarının gerekli olduğu, bu yüzden futbol kulüplerinin imajının bu noktada önemli olduğu belirtilmektedir. Bu düşünceden hareketle araştırmanın amacını; futbol taraftarlarının destekledikleri kulübe ilişkin imaj algılarının farklı değişkenlere göre incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim gören ve araştırmaya gönüllü olarak dahil olan 182 (56 kadın, 126 erkek) üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada kapsamında kullanılan veri toplama araçları ise Jung (2012) tarafından geliştirilen ve Sönmezoğlu, Çoknaz ve Polat (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan spor kulüpleri hakkında spor seyircilerinin imaj değerlendirmelerini ortaya koyan “Kulüp İmajı Ölçeği (KİMJÖ)” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Katılıcılardan toplanan verilerin analizlerinde; öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini tanımlamak için frekans ve yüzde analizi, katılımcıların destekledikleri futbol takımıyla ilgili imaj algılarının belirlenmesi amacıyla t-testi ve tekyönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan istatistiksel farkların hangi gruplar arasında olduğunu anlamak amacıyla Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Tüm verilerin istatistiksel analizinde ve yorumlarda, p<0,05 anlamlılık düzeyi göz önünde bulundurulmuştur. Sonuç olarak, taraftarların sempatizanı oldukları futbol kulübüne ilişkin imaj algıları ne kadar olumlu ise resmi ürün satın alma sıklığı da o kadar artmaktadır. Ek olarak, kulübüne yönelik imaj algısı yüksek olan taraftarların takımın tüm maçlarını takip etme isteği de artmaktadır.Keywords
Kulüp İmajı, Taraftar, Futbol, Üniversite Öğrencileri, Spor Bilimleri

Abstract

Today, football, which is a sport that millions of people follow, has evolved into an economically developing industry. This industrial transformation has made the concepts of consumption and customer gain importance. In today's football industry, the consumer, the fan, has become a client. In the literature, the image of the club is defined as the expression of the general impression of the club supported by the fans. It is stated that football clubs as an institution need to be perceived correctly by the target audience to survive, so the image of football clubs is important at this point. From this point of view, the research aims to examine the image perceptions of football fans about the club they support. The sample of the study consists of 182 (56 females, 126 males) students from the Faculty of Sport Sciences who volunteered to participate in the study. As the data collection tool, Club Image Scale (KIMJÖ) which was developed by Jung (2012), adapted to Turkish by Sönmezoğlu, Çoknaz, and Polat (2016) and used to evaluate the image of sports spectators about sports clubs and personal information form created by the authors were used. To determine the socio-demographic characteristics of the participants, frequency and percentage analysis were used while t-test and univariate analysis of variance (ANOVA) was used to determine the image perceptions of the students of the Faculty of Sport Sciences. Tukey HSD multiple comparison tests were applied to determine the groups from which statistical difference arose in one-way ANOVA. In the statistical analysis and interpretation of the data, a p <0.05 significance level was taken into consideration. As a result, the more positive the image perceptions of the fans about the club, the higher the frequency of purchasing. Also, the frequency of fans who have high image perception towards their club is increasing.Keywords
Club Image, Fans, Football, University Students, Sports Science