INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ANESTEZİYOLOJİDE KULLANILAN BAĞIMLILIK YAPAN İLAÇLARA KARŞI FARKINDALIK
(AWARENESS AGAINST ADDICTIVE DRUGS USED IN BY ANESTHESIOLOGY )

Author : Abdullah DADAK  ; Berna HAMAMCI; İlyas KÜÇÜK & Güneş AÇIKGÖZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 46
Page : 3879-3885
    


Summary

Bağımlılık; sosyal, biyolojik ve davranışsal boyutları olan bir hastalıktır. Bağımlılık yapan madde ise, beyin işlevlerinde değişiklik yaratan her türlü kimyasal madde olarak tanımlanabilir. Sağlık çalışanları arasında da ilaçların suistimali dikkat çekici düzeydedir. Madde bağımlılığı ile ilgili tedavi yöntemlerinde önemli ilerlemelere rağmen anestezi çalışanları ve ortamlarında hala önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Kişiler becerilerini, performanslarını arttırmak, daha çok çalışmak ve başarılı gözükmek ve kendi kendini tedavi etmek için bağımlılık yapan ilaçları kullanılmaktadırlar. Kronik ağrı, stres, uykusuzluk, yorgunluk, ilaçlara ulaşımlarının kolay olması, ailesel sebeplerden dolayı kullanılabilmektedir. Sağlık personeli işini kaybetmekten korkma, prestij kaybı yaşamaktan çekinme gibi nedenlerden dolayı bu bağımlılığı saklayabilmektedir. Yapılan çalışmada, anesteziyolojide bağımlılık yapan ilaçlar hakkında bilgi sahibi olunması, bağımlı kişilerin ne tür davranışlarda bulunabilecekleri, sağlık çalışanlarının bağımlılığı nasıl fark etmeleri gerektiği amaçlanmıştır. Çalışmaya birinci ve ikinci sınıflardan 68’i (%68) kız, 32’si (%32) erkek olmak üzere toplam 100 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların madde kullanımı ve madde bağımlılığı ve anestezi ortamında kullanılan bağımlılık yapan ilaçlar hakkındaki bilgi düzeyleri ölçülmüştür. Öğrencilerin %99’u sağlık çalışanlarının bağımlılığa yol açan maddeye ulaşması daha kolaydır ifadesine evet cevabı vermiştir. Katılımcılar uzmanlık alanına göre madde bağımlılık oranları yüksek bölümleri sırasıyla Anesteziyoloji (%87) ve Psikiyatri (%72) olarak belirtmişlerdir. Madde bağımlısı olan sağlık ve anestezi çalışanlarında ruhsal, fizyolojik belirtiler başlığı altındaki soruda ise çalkantılı ruh hali, öfori dönemleriyle değişen depresyonun en fazla etkili olduğu belirtilmiştir. Ayrıca madde bağımlılığına ve kullanımına sebep olan riskler değerlendirildiğinde, ilaçlara kolay ulaşabilmenin en yüksek oranda (%78), işe ilgi/zevk azalması (%41) ise en az oranda bulunmuştur. Ancak anesteziyolojide en fazla kullanılan ilaçlar ve ilaçların farmakolojik bilgilerindeki farkındalığın yeterli olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, öğrencilerimizin bağımlılığa neden olan ilaç bulma ve erişme risklerini değerlendiremeyeceğine ve bu konuda farkındalık yaratmamız gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca tüm anestezi personelinin, böyle bir sorunu olan meslektaşını tanıması ve yardım için gerekli bilgiye sahip olması gerektiğini düşünüyoruz.Keywords
Anesteziyoloji, Bağımlılık, Madde kullanımı

Abstract

Addiction is a disease with social, biological and behavioral dimensions. The abuse of drugs among health workers is also remarkable. Addictive substance can be defined as all kinds of chemical substances that can change the brain functions. Despite significant advances in substance abuse treatment methods it remains an important problem for workers of the anesthesia and their environments. People use addictive drugs to improve their skills, performances, work harder and look successful and treat themselves. Health care workers can be used for chronic pain, stress, insomnia, fatigue, easy access to drugs and familial reasons. Health personnel can hide this dependency for reasons such as fear of losing their job and avoiding prestige loss. In this study, it is aimed to have information about addictive drugs in anesthesiology, what kind of behaviors of addicts can behave and how health workers should recognize addiction. A total of 100 students, 68 (68%) girls and 32 (32%) boys, participated in the study. Participants' levels of knowledge about drug abuse and drug addiction and addictive drugs used in anesthesia environment were measured. 99% of the students answered yes to the question that health workers are easier to reach the substance causing addiction. The participants stated that high levels of drug addiction in the specialty areas Anesthesiology (87%) and Psychiatry (72%), respectively. In the question under the title of psychological and physiological symptoms in the health and anesthesia workers who are drug addicted, it was stated that depression, which changes with turbulent mood and euphoria periods, was most effective. In addition, when the risks causing to drug addiction and abuse were evaluated, easy access to drugs were the highest rate (78%) and the decrease in interest/pleasure were the lowest (41%). However, the most commonly used drugs in anesthesia and awareness of the pharmacological knowledge of drugs was found to be insufficient. As a result, we believe that our students cannot to be evaluate the risks of finding and access to drugs causing addiction and we need to raise awareness about this issue. We also think that all anesthesia personnel should know their colleague having such a problem and they have the necessary information for help.Keywords
Anesthesiology, Addiction, Drug abuse