INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HATAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MANEVİ DESTEK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF HATAY VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES STUDENTS' SPIRITUAL SUPPORT PERCEPTIONS )

Author : İlyas KÜÇÜK  ; Abdullah DADAK; Berna HAMAMCI & Güneş AÇIKGÖZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 46
Page : 3920-3925
    


Summary

Sağlık bakımı uygulamasında kabul edilen en kapsayıcı yaklaşım türü bütüncül (holistik) yaklaşımdır. Bütüncül yaklaşıma göre birey fiziksel, duygusal psikolojik, sosyo-kültürel ve manevi boyutlarını içinde barındırmaktadır. Bu boyutlar birbiriyle ilişki içerisindedir ve bu boyutlar birbirine bağımlı olan durumlardır. İnsanın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için bu gereksinimlerinin tanımlanması ve karşılanması gerekmektedir.

Manevi bakım, psiko-sosyal rehabilitasyon çalışmalarının büyük ve önemli bir kısmını kapsamaktadır. Manevi bakım bireylerin kederli, üzüntülü, yalnızlık korkusu ve ümitsizliğe düşmüş hallerinde, aniden gelen hastalık, ameliyat, sakatlık, doğal afetler, aniden gelen krizler veya yaşlılık gibi durumlarda bireylerin yanlarında olarak onlara dini ve sosyal anlamda destek sağlayabilmektir. Ayrıca bireylerin olası soru ve sorunlarına yardımcı olarak da onların ibadetlerini yerine getirebilmeleri için danışmanlık yapmak olarak açıklanmaktadır.

Yapılan çalışmanın evrenini Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 198 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya katılanların %66.7’si kız öğrencilerden oluşmaktadır. %62.6’sı manevi destek konusunda bilgisinin olduğunu, %79.8’i daha önceden hiç eğitim almadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %92.4’ü manevi desteğin gerekli olduğunu ifade etmişler, %91.9’u manevi desteği önemsediklerini, %79.3’ü ise hastalarına manevi destek uyguladıklarını belirtmişlerdir.

Yapılan çalışmada; öğrencilerin yarısının manevi destek konusunda bilgisinin olmadığı, büyük bir çoğunluğun da manevi destek konusunda eğitim almadıkları fakat hastaların pratikte iyileşmelerine katkı sağlayabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Manevi Destek, Öğrenci, Manevi Bakım

Abstract

The most comprehensive approach adopted in health care practice is the holistic approach. According to the holistic approach, the individual has physical, emotional, psychological, socio-cultural and spiritual dimensions. These dimensions are interrelated and interdependent. In order to maintain a healthy life, these needs must be defined and met.

Spiritual care covers a large and important part of psycho-social rehabilitation. Spiritual care is to be able to provide religious and social support to individuals in situations such as illness, surgery, disability, natural disasters, sudden crises or old age in cases of grief, sadness, fear of loneliness and despair. It is also described as advising individuals to help them to carry out their worship by assisting with their possible questions and problems.

The universe of our study consists of 198 students who are accepted to study in Hatay Vocational School of Health Services. In the study 66.7% of the participants were female. 62.6% of the participants stated that they knew spiritual support and 79.8% of the participants stated that they had never received any training before. 92.4% of the participants stated that spiritual support was necessary, 91.9% of the participants stated that they care about spiritual support, 79.3% stated that they applied moral support to their patients.

In the study, it was concluded that half of the students did not know about moral support, majority of them did not receive training in spiritual support, but they could contribute to the improvement of patients in practice.Keywords
Spiritual Support, Student, Spiritual Care