INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİMİ PLANLAMA YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI İLE ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(THE INVESGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TEACHING PLANNING PROFICIENCY PERCEPTION AND TIME MANAGEMENT SKILLS PERCEPTION OF TEACHERS )

Author : Bahadır GÜLBAHAR  & Öznur BÖLÜKBAŞ ALPER  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 46
Page : 4038-4056
    


Summary

Bu araştırmadaki temel amaç, öğretmenlerin öğretimi planlama yeterliklerine ilişkin algıları ile zaman yönetimi becerilerine ilişkin algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma bu yönüyle, nicel ilişkisel bir araştırma hüviyetindedir. Araştırmanın genel evrenini Türkiye’deki Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma evrenini 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda İstanbul ili Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ilçelerinin genelinde görev yapan Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma evrenindeki tüm öğretmenlere ulaşmak çok zor olduğu için bir örneklem seçilmiştir. Örneklem, basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Veri toplama aracının ilk bölümü, kişisel bilgi formundan oluşmaktadır. İkinci bölümde, “Öğretimi Planlama Yeterlik Algısı Ölçeği” yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise “Zaman Yönetimi Envanteri” bulunmaktadır. İstatistiksel analizler için istatistik paket programı SPSS (Statistical Package for Social Sciences, Version 21.0) kullanılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğretimi planlama yeterlik algıları ile zaman yönetimi becerileri “zaman planlaması becerileri” alt faktörü algıları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Öğretimi planlama yeterlik algıları ile zaman yönetimi becerileri “zaman tutumları becerileri” alt faktörü arasında pozitif yönde düşük düzeyin üzerinde anlamlı bir ilişki vardır, Öğretimi planlama yeterlik algıları ile zaman yönetimi becerileri “zaman harcattırıcılar becerileri” alt faktörü arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Öğretimi planlama yeterlik algıları ile zaman yönetimi becerileri algıları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Öğretmenlerin öğretimi planlama yeterlik algılarının düzeyi “yüksek”, zaman yönetimi becerileri algılarının düzeyinin “sık sık”tır. Öğretmenlerinin zaman yönetimi becerilerine ilişkin algıları “cinsiyet” ve “medeni durum” değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermektedir.Keywords
Öğretimi planlama, öğretimde zaman yönetimi, öğretmenlik yeterlikleri, öğretmenlik becerileri.

Abstract

The main purpose of this study is to examine the relationship between teachers' perceptions of teaching planning competencies and their perceptions of time management skills. In this respect, the research is quantitative relational research. The overall population of the study consisted of Turkish teachers in Turkey. The population of the study consists of Turkish teachers working in Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa and Sultangazi districts of İstanbul during the 2016-2017 academic year. A sample was chosen because it was very difficult to reach all teachers in the study universe. The sample was determined by simple random sampling method. The first part of the data collection tool consists of a personal information form. In the second part, “Teaching Planning Competence Perception Scale” is included. In the third part, “Time Management Inventory” is available. Statistical package program SPSS (Statistical Package for Social Sciences, Version 21.0) was used for statistical analysis. In the study, the following conclusions were reached: There is a moderate positive relationship between the perceptions of teaching planning competencies and time management skills “time planning skills” sub-factor. There is a significant positive relationship between the perceptions of teaching planning competencies and time management skills “time attitudes skills” sub-factor. There is a positive relationship between the perceptions of teaching planning competencies and time management skills “time-wasting skills” sub-factor. There is a positively moderately significant relationship between perceptions of teaching planning competencies and perceptions of time management skills. The level of teachers' perceptions of teaching planning competencies is “high” and the level of time management skills perceptions is “frequent”. Teachers' perceptions of time management skills differ statistically according to “gender” and “marital status” variables.Keywords
Teaching planning, time management in teaching, teaching competencies, teaching skills.