INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GAYRİMENKUL ALIM SATIM VE KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
(TAXATION OF REAL ESTATE PURCHASE AND SALE AND RENT INCOMES )

Author : Hakan BAY    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 46
Page : 4100-4111
    


Summary

Medeni Kanun’un 28’inci maddesine göre çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlayan ve ölümün veya ölüme ilişkin mahkeme kararının nüfus siciline tescil edildiği ana kadar olan süreç kişilik olarak tanımlanır. Hukuk düzeni bu süreçte kişilere kanuni düzenlemelerle teminat altına aldığı bazı haklar tanır. Mülkiyet hakkı da hukuk düzenince kişiye tanınan ve korunan haklardan biridir. 1982 Anayasası’nın 35’inci maddesine göre herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahip olup bu hakkın kamu yararı dışında sınırlandırılması veya toplum yararına aykırı olarak kullanılması mümkün değildir. Bununla birlikte bir şeye malik olan kimsenin; sahip olduğu şey üzerinde maddi ve hukuki tasarrufta bulunabilme hakkı vardır. Başka bir ifadeyle kişi, hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla bu şeyi kullanabilir, ondan yararlanabilir hatta dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Mülkiyet hakkı kapsamında kişi taşınır veya taşınmaz mülkiyetine konu olan mal ve haklara sahip olabilir. Genel olarak bir yerden bir yere taşınması mümkün olmayan mallar için kullanılan taşınmaz mal kavramı vergi hukuku bakımından gayrimenkul kavramı ile açıklanır. Gayrimenkul kavramı, Medeni Kanun’da yer alan taşınmaz mülkiyetine konu olan mallar dışında bazı taşınır malları da kapsar. Kişi; başta barınmak amacıyla olmak üzere, gelir elde etmek, yatırım yapmak veya geçimini sağlamak gibi çeşitli amaçlarla gayrimenkuller üzerinde mülkiyet hakkı kurabilir. Elde edilen gelirler dolaylı veya dolaysız bazı yükümlülükleri de beraberinde getirmekte olup konuya ilişkin düzenlemeler Gelir Vergisi Kanunu başta olmak üzere diğer vergi kanunlarıyla hüküm altına alınmıştır. Bu çalışmada mülkiyet hakkına konu olan gayrimenkul kavramı tanımlandıktan sonra, elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik hükümler örnekler yardımıyla açıklanacak ve ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır.Keywords
Mülkiyet Hakkı, Alım Satım Kazancı, Değer Artış Kazancı, Kira Geliri, Vergilendirme

Abstract

In Article 28 of Civil Law, the process starting at the full and live birth of child lasting until the registration of death or court decree about death in the civil registry is defined as personality. Rule of law accords some rights to persons during this process as secured with some legal regulations. A Property right is one of these rights accorded and secured to a person by rule of law. As per Article 35 of 1982 Constitution, everyone has the rights of property and succession and it is not possible to restrict or exercise this right for any purpose other than the public benefit or as against public benefit. Furthermore, a person owning something has the right to dispose of the property in a legal and pecuniary sense. In other words, a person may use his property, benefit from it and even may dispose of it as he wishes, provided that it is not contrary to the process of law. A person may own a property and rights which are the subjects of his movable or immovable ownership. Term of immovable property is used for properties that are not possible to be moved from one place to another generally and is clarified by the concept of real estate in tax law. Concept of real estate encompasses some movable properties as well, in addition to properties that are the subjects of immovable ownership provided by Civil Law. A person may establish the right of property on real estates for various purposes, including sheltering primarily, generating an income or making a living. Generated incomes bring along some direct or indirect liabilities, and regulations on this issue are ensured by primarily Income Tax Law and other tax laws. In this study, the concept of real estate, which is the subject of the right of property, was defined and subsequently, the provisions on taxation of generated incomes were unclosed by using examples and solution suggestions were brought forward for the emerging issues.Keywords
Property Right, Purchase and Sale Incomes, Gains from Appreciation, Rent Income, Taxation.