INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

VATANDAŞLARIN YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYETLERİ: KONYA ÖRNEĞİ
(CITIZENS’ SATISFACITON FROM LOCAL SERVICES: THE CASE OF KONYA )

Author : Erhan ÖRSELLİ  ; Erdal BAYRAKCI & Zekeriya BİLİCİ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 46
Page : 4078-4089
    


Summary

Hemşerilerinin talep ve beklentilerine uygun, onların beğenisini ve güvenini sağlayıcı hizmet sunmak yerel yönetim birimleri için oldukça önemlidir. Ancak yerel hizmetlerin sunumunda vatandaşların memnuniyetlerinin ne ölçüde gerçekleştirildiğinin de tespit edilmesi ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınarak yürürlüğe konulması vatandaş odaklı bir hizmet sunumu için adeta bir zorunluluktur. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, Konya’da yerel hizmetlerden vatandaşların memnuniyet düzeylerinin ölçülerek bir nevi “Vatandaş Karnesi”nin oluşturulmasıdır. Çalışmada katılımcıların yerel hizmetlerden memnuniyet düzeyleri, “toplu ulaşım hizmetleri”; “elektrik ve aydınlatma hizmetleri”; “su-kanalizasyon hizmetleri”; “yol-kaldırım hizmetleri”; “temizlik ve çevre sağlığı hizmetleri”; “park, bahçe ve yeşil alan hizmetleri” olmak üzere toplam altı önemli hizmet açısından değerlendirilip analiz edilmektedir. Çalışma nicel bir alan araştırması olup, model olarak kesitsel tarama (survey) modeline göre gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması 19 Şubat 2018-02 Mart 2018 tarihleri arasında Konya İlinde Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde toplam 1200 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.Keywords
Vatandaş Karnesi, Memnuniyet, Vatandaş, Konya.

Abstract

The local administration units need to provide services appropriate for the demands and expectations of the fellow townsmen that ensure their satisfaction and trust. However, in the presentation of local services, it is almost a necessity to determine the extent to which the satisfaction of the citizens is realized and to put in place the necessary measures in this direction. In this context, the study aims to establish a kind of "Citizen Report Card" in Konya by measuring the satisfaction levels of citizens from local services. In this study, participants' level of satisfaction from local services is analyzed in terms of six important services which are "public transport services"; "electricity and lighting services"; "water and sewerage services"; "road and pavement services"; "cleaning and environmental health services" and "park, garden, and green area services". As a quantitative field survey, the study was performed according to the cross-sectional survey model. The survey was conducted with a total of 1200 people in Selçuklu, Meram, and Karatay districts of Konya Province between February 19, 2018 and March 2, 2018 by the method of a face-to-face interview.Keywords
Citizen Report Card, Satisfaction, Citizen, Konya.