INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

THE EFFECTS OF STRENGTH EXERCISES DONE WITH BOSU FOR 8 WEEKS ON BALANCE AND ANAEROBIC PERFORMANCE
(THE EFFECTS OF STRENGTH EXERCISES DONE WITH BOSU FOR 8 WEEKS ON BALANCE AND ANAEROBIC PERFORMANCE )

Author : Gümrah ŞAN  ; Mürsel BİÇER; Zarife PANCAR & Mustafa ÖZDAL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 47
Page : 4327-4334
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, Bosu ile yapılan kuvvet egzersizlerinin denge ve anaerobik performans üzerine etkilerini araştırmaktır. Çalışmaya Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi 32 gönüllü katıldı. Çalışmada randomize yöntemle, bosu antrenman grubu (BAG, n = 12, yaş = 22,91 ± 2,57 yıl, boy = 176,58 ± 0,10 cm, vücut ağırlığı = 67,16 ± 12,70 kg), core antrenman grubu (CAG, n = 10, yaş = 21,00 ± 2,35 yıl, boy = 171,30 ± 0,07 cm, vücut ağırlığı = 61,50 ± 10,89 kg) ve kontrol grubu (KG, n = 10, yaş = 20,80 ± 0,91 yıl, boy = 172,60 ± 0,08 cm, vücut ağırlığı = 63,50 ± 9,31 kg) olacak şekilde belirlendi. BAG ve CAG’ye 8 hafta ve haftada 3 gün kuvvet antrenmanları uygulandı. KG’ ye ise herhangi bir antrenman programı uygulanmadı. Gruplara biodex denge ve wingate alt ekstremite ve üst ekstremite anaerobik performans testleri uygulandı. Grupların ön test-son testleri arasında; BAG ve CAG gruplarının; genel denge, üst wingate anaerobik güç, alt wingate anaerobik güç değerlerinde anlamlılık saptanmışken (p<0.05), KG’de ise bu parametrelerde herhangi bir anlamlılık saptanmamıştır (p>0.05). Gruplar arası farklarda; genel denge değerlerinde gruplar arasında KG ile karşılaştırıldığında BAG ve CAG lehine anlamlılık saptanmıştır (p<0.05). Buna karşın genel denge değerlerinde BAG ile CAG arasında herhangi bir anlamlılık saptanmamıştır (p>0.05). Gruplar arası farklarda; üst ve alt wingate anaerobik güç değerlerinde, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında BAG lehine anlamlı farklılık bulunmuşken (p<0.05), BAG ile CAG arasında ve CAG ile KG arasında herhangi bir anlamlılığa rastlanmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak bosu antrenmanlarının denge ve anaerobik güç değerlerini pozitif yönde etkilediği söylenebilir.Keywords
Anaerobik güç, Bosu, Core, Denge.

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effects of strength exercises done with bosu on balance and anaerobic performance. 32 volunteers from Gaziantep University Higher School of Physical Education and Sports participated in the study. With randomize method, bosu training group (BTG, n = 12, age = 22,91 ± 2,57 years, height = 176,58 ± 0,10 cm, body weight = 67,16 ± 12,70 kg), core training group (CTG, n = 10, age = 21.00 ± 2.35 years, height = 171,30 ± 0,07 cm, body weight = 61,50 ± 10,89 kg) and control group (CG, n = 10, age = 20,80 ± 0,91 years, height = 172,60 ± 0,08 cm, body weight = 63,50 ± 9,31 kg) were defined. Strength training was applied for 8 weeks, 3 days a week for BTG and CTG. No training program was applied to CG. Biodex balance and Wingate lower extremity and upper extremity anaerobic performance tests were applied to the groups. Among the pre-test and post-test of the groups; overall stability, upper Wingate anaerobic power, lower Wingate anaerobic power values were found significant for BTG and CTG (p <0.05), however, there was no significant difference in these parameters for CG(p> 0.05). In overall stability index, there was a significant difference between groups in favor of BTG and CTG when compared to CG (p <0.05). However, no significant difference was found between BTG and CTG in overall stability index (p > 0.05). Among the groups, there was a significant difference in upper and lower Wingate anaerobic power values in favor of BTG when compared to control group (p <0.05), however, there was no significant difference between BTG and CTG and between CTG and CG (p>0.05). As a result, it can be said that bosu trainings affect balance and anaerobic power values positively.Keywords
Anaerobic power, Bosu, Core, Balance