INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

93 HARBİ SONRASI OSMANLI DEVLETİ SINIRLARI DÂHİLİNE GÖÇ EDEN BATUM ULEMASI
(BATUM SCHOLARS WHO IMMIGRATED TO THE TERRITORY OF THE OTTOMAN STATE AFTER THE 93 WAR )

Author : Erdem YAVUZ  & Burcu AKÇA EYİLER  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 47
Page : 4280-4291
    


Summary

Yaklaşık altı asır gibi büyük bir zaman diliminde vücut bulan ve bu suretle oldukça geniş sınırlara sahip olan Osmanlı Devleti, uluslararası politikada önemli birçok savaşa ve antlaşmaya imza atmıştır. Nitekim 93 Harbi olarak adlandırılan, 1877-1878 yıllarında Osmanlı Devleti ve Rusya arasında gerçekleşen savaş sonucunda Osmanlı Devleti yenilgiye uğramıştır. Bu yenilginin ardından 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması’yla Batum Rusya’ya bırakılmıştır. Böylece bu bölgeden Anadolu’ya doğru kitlesel göç hareketlerinin gerçekleşmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu çalışmada, doğum yeri Batum olan fakat 93 Harbi nedeniyle anayurt olarak bildikleri Anadolu topraklarına göç etmek zorunda kalan ulemaya ait biyografi niteliği taşıyan tercüme-i hal varakaları incelenmiştir. Hal tercümelerinde; memura ait ailevi bilgiler, eğitim hayatları, hizmet görevleri ve ikametleri hakkında özel bilgilere ulaşılmıştır. Bu çalışmada, İstanbul Müftülüğü Şeriye Sicilleri Arşivi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Arşivi’nden elde edilen kayıtlardan Batum Ulemasının biyografilerine ulaşılmış ve bu biyografiler ışığında dönemin ilmiye sınıfı, siyasi, iktisadi, eğitim, kültürel ve sosyal yapısına dair önemli tespitlere dikkat çekilmek istenmiştirKeywords
93 Harbi, Göç, Batum Uleması.

Abstract

The Ottoman State with its history spanning almost six centuries and its large territory had to face significant wars and sign treaties in international politics. Thus, the Ottoman State was defeated in the war named the 93 War between the Ottoman State and Russia in 1877-1878 years. After this defeat, by the Treaty of Berlin in 1878 Batum was left to Russia. Therefore, mass immigration movements were observed from this region to Anatolia. In this study, the biographies of Batum scholars who were born in Batum but migrated to Anatolia due to the 93 War were investigated. In these biographies, the specific information about their families, education life, services, and addresses were reached. In this study, these biographies were found from the Court Registers Archive of Istanbul Mufti’s Office and Presidency of Religious Affairs Archive. The scholars at that period in the Ottoman State and the political, economic, social, educational and cultural structure of the state were reported in detailsKeywords
93 War, İmmigration, Batum Scholars