INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, ALTIN, PETROL FİYATLARI VE BORSA ENDEKSİ: BRICS-T ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR PANEL ARDL ANALİZİ
(INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX, GOLD, OIL PRICES AND TRADER INDEX: A PANEL ARDL ANALYSIS ON BRICS-T COUNTRIES )

Author : Fatih MANGIR  ; Zeynep ÖZTÜRK KARAÇOR; Burcu GÜVENEK & Şevket Süreyya KODAZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 47
Page : 4177-4186
    


Summary

Bu çalışmada, BRIC-T ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Türkiye) için seçilmiş ekonomik göstergelerin bu ülkelerin borsa endeksleri üzerindeki etkisi panel veri analizi yöntemiyle 2010-2018 dönemi aylık veriler kullanılarak test edilmiştir. Değişken olarak sanayi üretim endeksi, altın, petrol fiyatları ve borsa endeksi serileri kullanılarak model tahmin edilmiştir. Dağıtılmış gecikmeli otoregresif (ARDL- Autoregressive. Distributed Lag) sınır testine dayalı eşbütünleşme testi ile elde edilen ampirik analiz sonuçlarına göre, uzun dönemde, uzun dönemde sanayi üretim endeksinde meydana gelecek %1’lik bir artışın BRICS-T ülkelerinin borsa endekslerini %0.45 oranında artıracağı, petrol fiyatlarında meydana gelen aynı orandaki artışın ise bu endeksi %0.30 oranında azaltacağı söylenebilir. Kısa dönem analizinde, modelin hata düzeltme terimleri çalışmakta, yani kısa dönemde ortaya çıkan dengesizliklerin düzelme olasılığını ve hızını gösteren hata düzeltme parametresinin de negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre kısa dönemde ortaya çıkan dengesizliklerin uzun dönemde giderilebileceği ancak bunun nispeten uzun süreceği ifade edilebilirKeywords
Altın fiyatları, petrol fiyatları, sanayi üretim endeksi

Abstract

In this study, the effect of selected economic indicators for BRIC-T countries (Brazil, Russia, India, China and Turkey) on their stock market indices was tested with monthly data for the period 2010-2018 using panel data analysis. The model was estimated using industrial production index, gold, oil prices and stock market index series as variable.

According to the results of co-integration bound test-ARDL (autoregressive distributed lag)  empiric analysis, a 1% increase industrial production index will increase the stock market indices of THE BRICS-T countries by 0.45%, the same rate of increase in the oil price will reduce this index by 0.30% in the long-run. In the short-term analysis, the sign of the model's error correction terms is negative which means that the process shows gradually convergence process in the long run.Keywords
: Gold Prices, Oil Prices, İndustrial Production İndex