INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENT İMAJI ALGISI: KONYA İLİ ÖRNEĞİ
(UNIVERSITY STUDENT’S PERCEPTION OF URBAN IMAGE: THE CASE OF KONYA )

Author : Ahmet BÜYÜKŞALVARCI  ; Halil AKMEŞE & Sercan ARAS  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 47
Page : 4299-4306
    


Summary

Kent imajı, kişilerin kentlerle ilgili düşünceleri, yargıları ve izlenimlerinin bütünüdür. Kent imajı, turizm açısından oldukça önemlidir. Kente olan bakış açısı, ön yargılar, düşünceler ve izlenimler o kente olan ilginin olumlu veya olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilmektedir. Araştırmada Konya’da okuyan öğrencilerin Konya kent imajı algısının ölçülmesi amaçlanmıştır. Üniversite öğrencileri okudukları kent için hem potansiyel turist hem de kent ile ilgili olumlu veya olumsuz görüşleriyle başkalarını etkileyebilecek bir güç durumundadır. Bu yüzden Y kuşağı diye adlandırılan üniversite gençliğinin kent imajı algısının ölçülmesi oldukça önemlidir. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özellikleri ile ilgili sorular, ikinci bölümde Konya kent imajı ile ilgili sorular, üçüncü bölümde ise Konya halkına yönelik katılımcıların algıları ile ilgili sorular bulunmaktadır. Elde edilen veriler istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrenciler Konya ulaşımının ve yemeklerinin iyi olduğunu, sağlık imkanlarının ise yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Diğer yandan, öğrenciler kentteki eğlence imkanlarının, sanatsal etkinlerin ve sportif faaliyetlerin yeterli olmadığını düşünmektedir.Keywords
Kent imajı, Konya, Üniversite öğrencileri.

Abstract

The image of the urban is the whole of the people's thoughts, judgments and impressions about the cities. The image of the urban is very important in terms of tourism. The point of view, prejudices, thoughts and impressions to the city can cause the interest in that city to be influenced positively or negatively. It was aimed to measure the perception of Konya urban image of the students studying in Konya. University students have the power to influence others by their positive or negative views about the city they are reading, both the potential tourist and the city. Therefore, it is very important to measure the perception of the urban image of the youth of the university, which is called Y spring. Survey technique will be used as a data collection method in the study. The questionnaire consists of three parts. In the first part, there are questions about the demographic characteristics of the participants, in the second part questions about the image of Konya and in the third part about the perceptions of the participants towards the people of Konya. The obtained data were analyzed through statistical package program. As a result of the study, students stated that transportation and foods of Konya are good and health facilities are sufficient. On the other hand, students think that the city’s entertainment facilities, art activity and sportive activities are not enough.Keywords
Urban image, Konya, University students.