INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EĞİLİMSEL VE DURUMSAL FAKTÖRLERİN ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ
(THE EFFECT OF DISPOSITIONAL AND SITUATIONAL FACTORS ON IMPULSE BUYING BEHAVIOR AND A STRUCTURAL EQUATION MODELING )

Author : Burak LEBLEBİCİOĞLU  & Aypar USLU  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 761-771
915    753


Summary

Günümüzde tüketiciler artık temel ihtiyaçları odaklı alışveriş yapan bir profilden sıyrılarak; planlamadıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda olmayan “anlık” alışveriş davranışları da gösterebilmekte ve alışverişi aynı zamanda hedonik (hazcı) ihtiyaçlarını karşılamanın da bir yöntemi olarak görebilmektedir. Tarihsel perspektif içinde anlık satın alma kavramı günden güne perakendecilerin satış hacminin daha da büyük bir kısmını oluşturması ve günümüz tüketici profiline ilişkin önemli bilgiler vermesi nedeniyle birçok araştırmaya konu olmaktadır. Gerek araştırmacılar gerekse perakendeciler açısından önemi giderek artan ve pazarlama alanında her geçen gün daha fazla merak uyandıran bir konu olarak anlık satın alma, yarım yüzyılı aşkın bir süredir araştırmalara farklı paradigmalarla konu olmuş ve kavramı etkileyen faktörler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Literatürde Anlık satın almayı etkileyen birçok faktör bulunması ile birlikte, yapılan çalışmalarda sıklıkla karşılaşılan eğilimsel ve durumsal faktörler çalışmamıza konu edilmiştir. Bu faktörlerin daha önce yapılan araştırmalarda en çok merak konusu faktörler içinde sayılması ve ülkemizde bu faktörlerin anlık satın almaya etkisi bakımından ele alan bir çalışmaya rastlanamaması nedeniyle araştırmaya konu edilmiş ve literatüre bu doğrultuda katkı sağlanması hedeflenmiştir. Araştırmanın örneklemi 479 kişiden oluşmakta olup, eğilimsel ve durumsal faktörlerin anlık satın alma davranışına etkisinin ortaya konmasına yönelik yapısal eşitlik modellemesi uygulanmıştır.Keywords
Anlık satın alma davranışı, durumsal faktörler, eğilimsel faktörler, tüketici davranışları

Abstract

Nowadays consumers don’t only shop for their basic needs, they show impulse buying behavior that they don’t plan and don’t need. Consumer make also impulse buying for their hedonic needs. In the historical perspective, the concept of impulse buying is the subject of many researchers because the percent of impulse buying increase day after day. Also impulse buying gives a lot of useful informations about the consumers profile. As a matter of increasing importance both for retailers and researchers, and increasingly interested in the field of marketing, impulse buying has been the subject of different paradigms for more than half a century, and the factors that affect the concept have been tried to be revealed. Despite the fact that there are many factors in the literature affecting impulse buying, the dispositional and situational factors that are frequently encountered in studies are studied. These factos are considered as one of the most important factors for impulse buying and these are not studied in our country. The study sample consisted of 479 individuals and structural equation modeling was applied to reveal the effects of the dispositional and situational factors on the impulse buying behavior.Keywords
Impulse buying behavior, dispositional factors, situational factors, consumer behavior