INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TAKIM HALİNDE ÖĞRENME DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ
(ASSOCIATION ANALYSIS BETWEEN TEAM LEARNING VARIABLES )

Author : Furkan Fahri ALTINTAŞ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 47
Page : 4157-4166
    


Summary

Takım halinde öğrenme öğrenen örgüt disiplini, öğrenen örgüt kavramının sebebi, bağımsız değişkeni ve yöntemi niteliğindedir. Dolayısıyla bir organizasyonda öğrenen örgütün sağlanması için bireysel öğrenmenin ve bireysel öğrenmeye bağlı olarak takım halinde öğrenmenin sağlanması gerekmektedir. Senge (2013), bir organizasyonda takım halinde öğrenme disiplininin sağlanması için takım halinde öğrenme disiplinini oluşturan değişkenlerin sadece organizasyonda uygulanmasının yeterli olmadığını, bunun yanında söz konusu değişkenlerin birbirlerini tamamlaması gerektiğini belirtmiştir. Bu anlamda çalışmanın literatür kısmında, takım halinde öğrenme öğrenen örgüt disiplini tanımının, özelliklerinin ve değişkenlerinin açıklamaları yapılmıştır. Çalışmada amaç, Karabük Demir-Çelik Fabrikası’nda çalışanların algılamaları kapsamında Senge’nin belirttiği takım halinde öğrenme disiplininin değişkenlerinin birbirleri arasındaki ilişki durumlarını (değişkenlerin birbirlerini tamamlama derecelerini) ve takım halinde öğrenme öğrenen örgüt disiplininin oluşmasında ilişkisel yapıya katkı sağlayan/sağlamayan değişkeni/değişkenleri tespit etmektir. Araştırmada takım halinde öğrenme öğrenen örgüt disiplininin değişkenleri arasındaki ilişkileri tespit etmek maksadıyla, Karabük Demir-Çelik Fabrikası’nda çalışanlarına anket uygulanmıştır. Araştırma için evrene göre uygun örneklem sayısı ve araştırmanın güvenirliği ile geçerliliği sağlanmıştır. Araştırmada, takım halinde öğrenme öğrenen örgüt disiplini değişkenlerini arasındaki ilişkileri tespit etmek için pearson korelasyon katsayısı uygulanmıştır. Devamında ise, çoklu ölçek modeli kullanılarak takım halinde öğrenme öğrenen örgüt disiplinine ait değişkenlerin birbirleri arasındaki ilişkileri kapsamında söz konusu değişkenlerin birbirleri arasındaki öklid mesafeleri hesaplanmış ve değişkenlerin birbirlerine göre mesafeleri ve buna bağlı olarak değişkenlerin ilişki durumları görsel olarak sunulmuştur. Bulgulara göre, takım halinde öğrenme disiplinine ait tüm değişkenler arasındaki ilişkilerin pozitif yönde ve genel anlamda orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında tüm değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlılık değerleri %95 anlamlılık seviyesinde 0,00 değerini almış ve bu değer 0,05’den düşük seviyede olduğu için tüm değişkenler arasındaki ilişkiler anlamlı olarak tespit edilmiştir (p=0,00?0,05). Araştırmada, THO1 ve THO4 değişkenleri haricindeki diğer değişkenlerin ilişkisel yapıya olan katkıları arasında pek fazla fark tespit edilmemiştir. Fakat THO1 ve THO4 değişkenlerinin ilişkisel yapıya olan katkı nicelikleri, diğer değişkenlerin ilişkisel yapıya olan katkı niceliklerinden daha az seviye olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla THO1 ve THO4 değişkenleri, takım halinde öğrenme disiplininin diğer değişkenlerine nazaran ilişkisel yapıya daha az katkı sağlamışlardır. Bu durum, THO1 ve THO4 değişkenlerinin diğer değişkenlere olan öklid mesafeleri ve söz konusu değişkenler arasındaki öklid mesafelerinin görselliği ile teyit edilmiştir. Dolayısıyla, THO1 ve THO4 değişkenlerinin Karabük Demir-Çelik Fabrikası’nda anlamlı olarak uygulanması için THO1 ve THO4 değişkenlerinin birbirlerini ve diğer değişkenleri ilgilendirecek, tamamlayacak ortam hazırlanmalı ve faaliyetler gerçekleştirilmelidir.Keywords
Takım Halinde Öğrenme, İlişkiler, Tamamlayıcılık, Öklid Mesafesi.

Abstract

Learning as a team is the reason for the concept of learning organization discipline learning organization, independent variable and method. Therefore, in order to provide a learning organization in an organization, it is necessary to provide individual learning and team learning depending on individual learning. Senge stated that in order to ensure the discipline of team learning in an organization, it is not enough to apply the variables that form the team learning discipline only in the organization, but also that these variables should complement each other. In this sense, in the literature part of the study, the definition, characteristics and variables of organizational learning discipline learning as a team are explained. The aim of this study is to determine the relationship between the variables of the discipline of team learning (the degree of completion of each other) and the variable / variables that contribute to the relational structure of the team learning learner. In this study, a questionnaire was applied to the employees of Karabük İron and Steel Factory in order to determine the relationships between the variables of the discipline of the learning organization as a team. The validity and reliability of the study were ensured for the research. In this study, the Pearson correlation coefficient was used to determine the relationships between the variables of team learning and learning organizational discipline. Then, using the multi-scale model, the euclidean distance of these variables was calculated within the context of the relationships between the variables belonging to the team learning discipline and the relationship status of the variables was presented visually. According to the findings, it was found that the relationships between all variables of team learning discipline were positive and moderate in general. In addition, the significance values ??of the relationships between all variables were taken as 0.00 at 95% significance level, and since this value was less than 0.05, the relationships between all variables were found to be significant (p=0,00?0,05). In the study, there is not much difference between the contribution of the variables except THO1 and THO4 to the relational structure. However, it was found that the contribution quantities of THO1 and THO4 variables to the relational structure were less than those of the other variables to the relational structure. Therefore, THO1 and THO4 variables contributed less to the relational structure compared to the other variables of team learning discipline. This is confirmed by the Euclidean distance of the THO1 and THO4 variables to the other variables and the visuality of the Euclidean distance between the said variables. Therefore, for the meaningful application of THO1 and THO4 variables in Karabük İron and Steel Plant, the environment that will interest and complement each other and other variables THO1 and THO4 variables should be prepared and activities should be carried out.Keywords
Team Learning, Relationships, Complementarity, Euclidean Distance.