INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

THE EFFECT OF 8 WEEKLY FOOT STRENGTH EXERCISE EXERCISES AND STRENGTHENING EXERCISES ON UNDERWATER DOLFHIN HİT
(THE EFFECT OF 8 WEEKLY FOOT STRENGTH EXERCISE EXERCISES AND STRENGTHENING EXERCISES ON UNDERWATER DOLFHIN HİT )

Author : Salih ÖNER  & Hacı Bayram TEMUR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 46
Page : 4146-4151
    


Summary

Bu araştırmanın amacı 8 haftalık ayak bilek esneklik egzersizleri ve güçlendirme egzersizlerinin sualtı dolfhin vuruşuna etkisini araştırmaktır.Araştırma grubunu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesin de yüzme uzmanlık eğitimi gören 22-35 yaşları arasında 5 deney ve 5 kontrol grubu olmak üzere toplam 10 erkek yüzücü oluşturmaktadır. Katılımcılara 8 hafta, haftada 2 gün ve günde 30 dakika olmak üzere ayak bileği fleksibilite egzersizleri, ayak bilek çevresi kas gruplarında izometrik güçlendirme egzersizleri, dirençli esnetme egzersizleri ve terabant veya elastik bant egzersizleri uygulanmıştır. Sporculardan antrenman öncesinde ve sonrasında boy, kilo, 3 metre, 5 metre ve 7 metre, sualtı dolfin dereceleri alınmıştır. Katılımcıların analizleri için Paired-Samples t-test kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17,0 paket programıyla analiz edilmiştir.Analiz sonucunda deney grubunun sualtı dolfin vuruşu sonucunda mesafe katettikleri 3 ve 7 metre performanslarının ön ve son testler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 5 metre sualtı dolfin vuruşunun ön ve son test arasındaki fark ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).Sonuç olarak, 8 haftalık ayak bilek esneklik egzersizleri ve güçlendirme egzersizlerinin sualtı dolfhin vuruşuna olumlu bir katkı sağladığı söylenebilir.Keywords
Esneklik, Dolphin, Egzersiz

Abstract

This study aimed to investigate the effect of 8 weeks ankle flexibility exercises and strengthening exercises on the performance of underwater dolphin in Van Yüzüncü Yıl University. The research group consisted of 10 male swimmers (5 experiments and 5 control group) who were 22-35 years old in Van Yüzüncü Yıl University. The participants were given 8 weeks, 2 days a week, 30 minutes per day, ankle flexibility exercises, isometric strengthening exercises in ankle muscles, resistance stretching exercises and terabant or elastic band exercises. The pre-test and post-test were applied to the ankle flexibility exercises and strengthening exercises were examined under the effect of underwater dolfin stroke. Length, weight, 3 meters, 5 meters and 7 meters, underwater dolfin grades were taken before and after the training. After the 8-week training program, Paired-Samples t-test was used for the pre-test and post-test analysis of the experimental and control groups. The data were analyzed with SPSS 17.0 package program. As a result of the analysis, the difference between the pre- and post-test scores of the 3 and 7-meter performances of the experiment group as a result of underwater dolphin stroke was found to be statistically significant (p <0.05). The difference between the pre- and post-test of the 5-meter underwater dolfin stroke was not statistically significant (p> 0.05). As a result, it can be said that 8-week ankle flexibility exercises and strengthening exercises make a positive contribution to the underwater stroke.Keywords
Flexibility, dolfhin, exercise