INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE’DE BORÇLANMA ve FAİZ ORANLARI
(BORROWING AND INTERST RATES IN TURKEY IN THE EARLY REPUBLICIAN PERIOD )

Author : Ali BİRVURAL    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 47
Page : 4307-4312
    


Summary

Türkiye oldukça uzun zamandır borç problemine sahip olan bir ülke olmuştur. Bu çıkmazın tarihi 1854'te Osmanlı Devleti’nin bilinen ilk dış borcunu aldığı ve günümüze dek devam eden süreçle başlamıştır. Osmanlı Devleti, yıkılış dönemine doğru borç almaya başlasa da, çok yakın süreçte bu durum mali iflası getirdi. Sonuç olarak acı çekerek ve ağır maliyetler ödeyerek finansal iflasa sürüklendi. Yeni kurulan Türkiye ise Osmanlı'dan acı bir mali deneyim ve ağır bir borç mirası devraldı. Ancak bu geçmiş yararlı değildi ve Türkiye Cumhuriyeti belirli dönemlerde ciddi borç krizleri yaşadı. Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin borçlanma arasında ilginç şekil ve yöntem benzerlikleri bulunmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen dış borçlanmalar proje amaçlı gelişmiş ve denk bütçe amaçlı gelişmişken sonraki dönemlerde borçlanmalar bütçe açıklarını kapatmak için yapılmıştır. Bu durum Osmanlı’da ve mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti’nde devralınan borçların gerekli ve verimli alanlarda kullanılmamasına yol açmış ve kontrol elden kaçmıştır. Türkiye Cumhuriyeti özellikle 1950’lerden sonra yüksek boyutlarda dış ve iç borçlanmaya gitmiştir. Borçlanma durumları; iktisadı, dönem dönem büyük darboğazlara itmiştir.Keywords
İç Borç, Dış Borç, Kapitülasyon, Ödemeler Dengesi, Türkiye

Abstract

Turkey has been a country with a debt problem for quite some time. The history of this stalemate began in 1854 when the Ottoman State received its first known foreign debt and continued to the present day. Ottoman Empire began to borrow towards the period of collapse, this situation brought financial bankruptcy in a very close process and as a result, it was dragged into financial bankruptcy by suffering and paying heavy costs. The newly formed Turkey inherited a legacy of bitter financial experience and heavy debt from the Ottomans. However, this past was not helpful and the Republic of Turkey experienced severe debt crises in certain periods. There are interesting similarities in shape and method between the borrowing of the Ottoman Empire and the Republic of Turkey. While the foreign borrowings realized in the first years of the Republic were developed for Project purposes and equivalent budget purposes, the borrowings were made to cover the budget deficits in the following periods. This caused the debts inherited in the Ottoman Empire and its heir, the Republic of Turkey, to not be used in the necessary and efficient areas and control was lost. The Republic of Turkey has gone to high levels of foreign and domestic borrowing, especially after the 1950s. Borrowing situations have pushed the economy into major bottlenecks over time. Has gone to high levels of foreign and domestic borrowing, especially after the 1950s. Borrowing situations have pushed the economy into major bottlenecks over time.Keywords
External Debt Debt, Capitulations, Balance of Payments, Turkey