INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖZEL GÜVENLİK ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE YETERLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
(A STUDY TO MEASURE THE PHYSICAL ACTIVITY COMPETENCE OF PRIVATE SECURITY STUDENTS )

Author : Barış DEMİR  ; Aykut TOSUN; Orkun KONAK & C. Gazi UÇKUN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 47
Page : 4242-4247
    


Summary

Fiziksel aktivite, enerji harcaması ile sonuçlanan iskelet kaslarının ürettiği herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel uygunluk, sağlık veya beceri ile ilgili olan bir dizi niteliktir. İnsanların bu özelliklere sahip olma derecesi, belirli testlerle ölçülebilir.

Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik öğrencilerinin fiziksel aktivite yeterliklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışmada, araştırma sorularına yanıt aranmıştır. Çalışma bulgularına göre öğrencilerinin fiziksel aktivite yeterliklerine yönelik görüşlerinin ortalamaları detaylı incelendiğinde tüm boyutlarda aktivite şiddeti ve süresi arttıkça fiziksel aktivite yeterliğinin azaldığı görülmüştür. Ulaşılan bu bulguların öğrencilerin fiziksel aktivite yeterlik puan ortalamalarının düşük düzeyde olduğu cinsiyet ve fiziksel aktivite yapma sıklığı değişkenlerine göre de farklılaştığı, ancak yaş, sınıf ve spor yaptığı kademe türü değişkenlerine göre istatistiki olarak farklılaşmadığı bulunmuştur.Keywords
Fiziksel Aktivite Yeterliği, MYO, Spor

Abstract

Physical activity is defined as any bodily movement produced by skeletal muscles resulting in energy expenditure. Physical fitness is a set of qualities that relate to health or skill. The degree to which people possess these characteristics can be measured by specific tests.

This study aimed to reveal the physical activity competence of Private Security students of Kocaeli University Hereke Ömer İsmet Uzunyol Vocational School. According to the findings of the study, when the means of physical activity competence of the students were examined in detail, it was seen that physical activity adequacy decreased with increasing activity intensity and duration in all dimensions. It was found that the physical activity adequacy scores of the students differed according to the variables of gender and frequency of physical activity, and did not differ statistically according to the variables of age, class and type of sport.Keywords
Physical Activity Adequacy, Vocational School, Sports