INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

THE EFFECT OF 8-WEEKLY CORE TRAINING ON 50 METERS ATTACHED SWIMMING TECHNIQUE IN FIBERS OF 10-12 AGE GROUP
(THE EFFECT OF 8-WEEKLY CORE TRAINING ON 50 METERS ATTACHED SWIMMING TECHNIQUE IN FIBERS OF 10-12 AGE GROUP )

Author : Mücahit SARİKAYA  & Salih ÖNER  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 46
Page : 4152-4156
    


Summary

Amaç: Bu araştırmanın amacı 10-12 yaş grubu erkek yüzücülerde 8 haftalık core antrenmanının 50 metre sırt üstü yüzme tekniğine etkisinin araştırmaktır.

Yöntem: Araştırma grubu Van Arsissa Yüzme Kulübü’nde sporcu olan 10 deney 10 kontrol grubu olmak üzere toplamda 20 yüzücü oluşturmaktadır. Araştırma süresince deney grubu yüzme antrenmanları dışında günde 1 saat olmak üzere, haftada 3 gün core bölgesine yönelik olarak: Plank hareketi,  çift bacak yukarı kaldırma, topuklara değme, çakı, çapraz kol çapraz bacak, Crunch, makas hareketi, mekik egzersizlerini uygulamışlardır. Kontrol grubu ise araştırma süresi boyunca sadece yüzme antrenmanlarına katılmıştır. Test ölçüm aracı olarak 50 metre sırt üstü yüzme tekniği uygulanmıştır.

Bulgular: Analiz sonuçlarına göre deney grubunun kendi içerisinde ön test (59,1510 ) ve son test (55,0180) ortalama sonuçlarının karşılaştırılması sonucunda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (tablo 2). Yine analiz sonuçlarına göre,  kontrol grubunun da kendi içerisinde ön test (61,1530) ve son test (61,0270) sonuçlarının karşılaştırması sonucunda anlamlı bir fark bulunmuştur (tablo 3). (Buna neden olarak kontrol grubunun da 8 hafta boyunca yüzme antrenmanlarını gerçekleştirmesi olasılığı gösterilebilir). Diğer yandan her iki grubun son testleri deney grubu (,082) (tablo 4) ve kontrol grubu (,086) (tablo 4)  karşılaştırılmaları sonucunda herhangi anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Sonuç: Sonuç olarak, 10-12 yaş grubu erkek yüzücülerde 8 haftalık core antrenmanının 50 metre sırt üstü yüzme tekniğine pozitif etkisi olduğu görülmüştür. Özellikle bu yaş grubu sporcularının büyük oranda çalışması gereken antrenman türü olduğunu söyleyebilir ve alt yapı antrenörlerine önerilmelidirKeywords
Yüzme, Core, Antrenman

Abstract

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of 8-week core training on 50-meter back swimming technique in 10-12 age group male swimmers.

Method: The study group consisted of 10 athletes in Van Arsissa Swimming Club and 10 control groups. During the study, the experimental group applied to the core region for 3 days a week, one hour per day except for swimming training. The control group only participated in swimming training during the study period. A 50-meter back swimming technique was used as a test tool.

Results: According to the results of the analysis, a statistically significant difference was found in the comparison of the mean results of the pre-test (59,1510) and the final test (55,0180) within the experimental group (table 2). According to the results of the analysis, a significant difference was found between the control group and the results of the pre-test (61,1530) and the final test (61,0270) (Table 3). (This may cause the control group to perform swimming training for 8 weeks). On the other hand, no significant difference was found between the post-tests of both groups as a result of the comparison of the experimental group (082) (table 4) and the control group (086) (table 4).

Conclusion: As a result, it was seen that 8 weeks of core training in the 10-12 age group swimmers had a positive effect on 50-meter back swimming technique. Especially this age group athlete should say that it is the type of training that should work and should be offered to infrastructure coachesKeywords
Swiming, Core, Training