INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

11-14 YAŞ GRUBU ERKEK YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK TERABANT ANTRENMANININ SERBEST STİL YÜZME ÜZERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF 8 WEEKLY TERABANT TRAINING ON FREE STYLE SWIMMING PERFORMANCE IN 11-14 AGE GROUP FACTORS )

Author : Salih ÖNER    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 47
Page : 4198-4204
    


Summary

Bu araştırmanın amacı 11-14 yaş grubu erkek yüzücülerde 8 haftalık terabant antrenmanlarının 25 metre, 50 metre ve 100 metre serbest stil yüzme performanslarına etkisini araştırmaktır. Araştırma grubunu Van Olimpik yüzme havuzunda spor yapmakta olan 11-14 yaşları arasında 7 deney ve 7 kontrol grubu olmak üzere toplam 14 erkek yüzücü oluşturmaktadır. Katılımcılara 8 hafta, haftada 3 gün ve günde 60-75 dakika aralığında olmak üzere terabant egzersizleri uygulanmıştır. Katılımcılara ön test ve son test yapılarak uygulatılan terabant egzersizlerinin 25 metre, 50 metre ve 100 metre serbest stil yüzme performanslarının etkisine bakılmıştır. Katılımcılar 8 haftalık antrenman programı sonrası deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test analizleri için Paired-Samples t-test kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17,0 paket programıyla analiz edilmiştir. Sporculardan antrenman öncesinde ve sonrasında boy, kilo, 25 metre, 50 metre ve 100 metre serbest stil yüzme dereceleri alınmıştır. Analiz sonucunda deney grubunun 25, 50 ve 100 metre serbest stil yüzme performanslarının ön ve son testler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 8 haftalık terabant antrenmanlarının serbest stil yüzme performanslarına olumlu bir katkı sağladığı söylenebilir.Keywords
Terabant, Antrenman, Yüzme

Abstract

This study aims to investigate the effect of 8-week terabant training on 25 meters, 50 meter and 100 meter Freestyle Swimming performances in male swimmers between 11-14 age group. To have 7 experiments and 7 control groups between 11-14 years old who work in Van Olympic Swimming pool. a total of 14 male swimmers. Terabant exercises were applied to the participants in 8 weeks, 3 days a week and 60-75 minutes per day. The effects of the 25m, 50m and 100m Freestyle Swimming performances of the terabant exercises performed by pre-test and post-test were investigated. Paired-Samples t-test was used for pre-test and post-test analysis of the experimental and control groups after the 8-week training program. The data were analyzed with SPSS 17.0 package program. Length, weight, 25 meters, 50 meters and 100 meters Freestyle Swimming degrees were taken before and after the training. The difference between the pre and post tests of the 25, 50 and 100 meter Freestyle Swimming performances of the experimental group were statistically significant (p <0.05). It can be said that the 5-week terabant training provided a positive contribution to free-style swimming performances.Keywords
Terabant, Training, Swimming