INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KIZ ERGENLERDE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE DUYGUSAL ZEKÂ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGY ADDICTION IN FEMALE ADOLESCENT AND EMOTIONAL INTELLIGENCE )

Author : Ayşegül ULUTAŞ  ; Burcu ÇOŞANAY & Oğuz EMRE  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 47
Page : 4335-4345
    


Summary

Bu araştırmada kız ergenlerin teknoloji bağımlılığı ile duygusal zekâları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde planlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Malatya il merkezinde lise eğitimine devam eden kız ergenler oluştururken evren içerisinden uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 170 kız ergen örneklem grubunu oluşturmaktadır. Araştırma süresince kız ergenlere “Teknoloji Bağımlılığı” ve “Rotterdam Duygusal Zekâ” ölçekleri ile kişisel bilgi formundan oluşan veri toplama araçları uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kız ergenlerde teknoloji bağımlılığı ile duygusal zekâ arasında negatif ilişkiler bulunduğu görülmüştür. Bulgular doğrultusunda araştırmacılara, ailelere ve eğitimcilere yönelik önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Teknoloji bağımlılığı, Duygusal zekâ, Kız ergenler.

Abstract

In this study, analysis of the relationship between technology addiction in female adolescent and emotional intelligence is aimed. The research is planned to be performed in the relational survey model. While the universe of the study consists of female adolescents attending high school in Malatya city center in the fall semester of 2018-2019 academic year, the sample group consisted of 170 female adolescents selected from the universe by appropriate sampling method. During the study, scales of "Technology Addiction" and "Rotterdam Emotional Intelligence" and also data collection tools consisting of a personal information form were applied to female adolescents. In the analysis of the data obtained, it is benefitted from Pearson Product Moment Correlation Analysis and multiple linear regression analysis, in order to determine the relationships between variables. According to the results obtained, it was seen that there is a negative relationship between technology addiction and emotional intelligence in female adolescents. In line with the findings, recommendations were made for researchers, families and educators.Keywords
Technology addiction, Emotional intelligence, Female adolescents.