INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KURUM KÜLTÜRÜ, DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VE İNOVASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
(A QUALITATIVE RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE CULTURE, TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND INNOVATION )

Author : Asiye YÜKSEL  ; Aykut TOSUN & Barış DEMİR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 47
Page : 4395-4399
    


Summary

Araştırmalar, kuruluşların günümüz ortamının değişen taleplerini karşılamada daha esnek, uyarlanabilir, girişimci ve yenilikçi olmalarını desteklemektedir. Bu değişimi etkilemek için uygun liderlik gereklidir; bununla birlikte, dönüşümcü liderlik, örgütsel kültür ve örgütsel yenilik dâhil olmak üzere bu değişim stratejisini oluşturan kilit bileşenler arasındaki dikkat çekilen teorik çabaların artırılması yönündedir.

Bu çalışma kurum kültürü, dönüşümcü liderlik ve inovasyon ilişkisi üzerinde akademik çalışmalara odaklanmakta ve bu alanda inovasyona etkisi konusunda öneriler sunmaktadır. Bulunan kanıtlar, dönüşümcü liderliğin, öncelikle bir vizyonu ifade etme süreçleri yoluyla ve yüksek performans beklentileri belirleme ve çalışanlara bireysel destek sağlama yoluyla örgüt kültürü ile ilişkili olduğunu göstermektedir.Keywords
Dönüşümcü liderlik; Organizasyon Kültürü, İnovasyon

Abstract

Research supports organizations to become more flexible, adaptable, entrepreneurial and innovative in meeting the changing demands of today's environment. Appropriate leadership is required to influence this change; however, transformational leadership, including organizational culture and organizational innovation, is aimed at increasing the theoretical efforts drawn among the key components of this change strategy. This study focuses on academic studies on the relationship between corporate culture, transformational leadership and innovation, and offers recommendations on its impact on innovation in this area. Evidence suggests that transformational leadership is primarily associated with organizational culture through processes of expressing a vision and setting high-performance expectations and providing individual support to employees.Keywords
Transformational leadership; Organizational Culture, Innovation