INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OECD ÜLKELERİNDE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİNİN PANEL TAHMİNİ
(PANEL ESTIMATION OF THE EFFECT OF HIGH TECHNOLOGY EXPORT ON ECONOMIC GROWTH IN OECD COUNTRIES )

Author : Esra KABAKLARLI  & Sevilay KONYA  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 48
Page : 4118-4426
    


Summary

Ekonomik büyümenin uzun dönem belirleyicilerinden olan teknoloji düzeyi, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeleri yakalamasında önemli bir etkendir. Gerek bölgesel kalkınma gerekse ekonomik büyüme için yüksek teknolojili ürün ihracatı önem taşımaktadır. Yüksek teknolojili ürün ihracatı toplam katma değeri artırmaktadır. Çalışmamızda 1989-2015 yılları arasında seçilmiş 14 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkesi için ekonomik büyüme ile yüksek teknolojili ürün ihracatının arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı test edilmiştir. Modele büyüme oranını etkileyen yatırım, doğrudan yabancı yatırımlar gibi değişkenler açıklayıcı değişken olarak eklenmiştir. Diğer taraftan yüksek teknolojili ürün ihracatını etkileyen patent sayısı kontrol değişkeni olarak modele eklenmiştir. Model sonuçlarına göre yüksek teknolojili ürün ihracatı ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki bulunmaktadır. Yüksek teknolojili ürün ihracatında meydana gelen bir birimlik artış ekonomik büyüme oranında  %0.0044’lük artışa neden olmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar ve sabit sermaye oluşumunun ekonomik büyümeye pozitif katkısı bulunmaktadır.Keywords
Yüksek Teknolojili İhracat, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi

Abstract

High tech export which is one of the determinants of economic growth, is an important factor in catching developed countries for the developing countries. Exports of high technology products are important for regional development as well as economic growth. High tech exports increase the total value added in production. In this study,  we test the long-term relationship between economic growth and high-tech product exports for the 14 OECD countries preferred between 1989 and 2015. Variables such as investment and FDI have been added as explanatory variables. The Total number of patents have been added to the model as a control variable.  According to the model results, there is a positive relationship between high technology product exports and economic growth. If high tech exports increase %1 leads to an increase in the growth rate of 0.0044%. Foreign direct investments and fixed capital formations have a positive contribution to economic growth.Keywords
High Technology Export, Economic Growth, Panel Data Analysis