INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
(A DETERMINATION OF RESILIENCE LEVELS OF PRIVATE SECURITY AND GUARDING PROGRAM STUDENTS )

Author : Aykut TOSUN  ; Asiye YÜKSEL; Orkun KONAK & Hasan LATİF  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 48
Page : 4611-4615
    


Summary

Bu araştırma, meslek yüksekokulu öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak bireylerin psikolojik sağlamlığını ölçmek amacıyla Smith ve ark. (2008) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Doğan (2015) tarafından yapılan Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ, The Brief Resilience Scale) kullanılmıştır. Ölçek Kocaeli Üniversitesine bağlı özel güvenlik ve koruma programında öğrenim gören 90 öğrenciye uygulanmış ve veriler SPSS 16 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin psikolojik sağlamlıklarının orta düzeyde olduğu ve cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim durumu, kardeş sayısı ve gelir durumu değişkenlerine göre istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuşturKeywords
Özel Güvenlik , Psikolojik Sağlamlık, Meslek yüksekokulu

Abstract

This research was conducted vocational school students to measure their levels of resilience. The Brief Resilience Scale was applied in this research which was originally developed by Smith et al. and adapted to Turkish by Doğan (2015). The scale was applied to 90 students studying in the private security and guarding program of Kocaeli University and the data were analyzed with SPSS 16 program. The result of research that students are at an intermediate level of resilience and gender, age, parental education status, number of siblings, and was found to show statistically significant differences according to income status variables.Keywords
Private Security, Resilience, Vocational School