INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK İNCELENMESİ: DERGİ PARK AKADEMİK ÖRNEĞİ
(BIBLIOMETRIC INVESTIGATION OF PUBLISHED ARTICLES RELATED TO ENTREPRENEURSHIP EDUCATION: DERGI PARK ACADEMIC EXAMPLE )

Author : Ali ŞİMŞEK  & Ercan KÜÇÜKEŞMEN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 47
Page : 4400-4417
    


Summary

Bu çalışmada, girişimcilik eğitimi konusu ile ilgili yapılmış yayınların yapısal olarak sınıflandırılması amaçlanmıştır. Elde edilecek yayınların yapısal olarak sınıflandırılmasında; “yazar sayısı”, “yazarların sıralaması ve unvanlarına göre dağılımı”, “yazarların çalıştıkları kurumlar”, “yıl”, “anahtar kelime sayısı”, “anahtar kelimelerin dağılımı”, “yazım dili”, “sayfa sayısı”, “yerli atıf sayısı”, “yabancı atıf sayısı”, “toplam atıf sayısı” ve “örneklem” parametreleri kullanılmıştır. Bu araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemi belirlenmiştir. Veri toplama tekniği ise doküman tekniği olarak tercih edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde kullanılan istatistiki teknik/analiz içerik analizidir. Araştırmanın sonucunda bazı bulgular elde edilmiştir. Yayınların ½’si iki ve ¼’ü tek yazarlıdır. Birinci sırada en fazla “Doktor Öğretim Üyesi” unvanı ve ikinci sırada en fazla “Araştırma Görevlisi” unvanı kullanılmıştır. Yayınlarda en fazla katkı sunan araştırmacıların unvanları Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent Doktor şeklindedir. Bu konu üzerine yapılan yayınların yıllara göre dağılımı 2009-2019 yılları arasındadır. Yayınlarda en fazla (½) iki ve (1/3) üç anahtar kelime kullanılmıştır. En fazla kullanılan anahtar kelimeler içinde ilk üç sırada “girişimcilik, girişimcilik eğitimi, girişimcilik eğilimi” yer almaktadır. Yayınlardaki ortalama sayfa sayısı 17’dir. 46 çalışmada kullanılan toplam yerli atıf sayısı 768 ve ortalama kullanılan yerli atıf sayısı 17’dir. Yayınlarda kullanılan toplam yabancı atıf sayısı ise 881 olup ortalaması 19’dur. Yayınlarda yabancı atıflar yerli atıflardan fazla olduğu görülmektedir. Yayınlarda kullanılan toplam atıf sayısı 1649 olup ortalama toplam atıf sayısı 36’dır. Yayınlardaki hedef kitleler; üniversite öğrencileri (21), yetişkin (10), doküman (13), yetişkin ve üniversite öğrencileri (1) ve lise öğrencisi (1) şeklinde bir dağılım göstermektedir.Keywords
Girişimcilik Eğitimi, Bibliyometrik, Dergi Park Akademik

Abstract

In this study, it is aimed to classify the publications related to entrepreneurship education. Structural classification of publications to be obtained; “number of authors”, “distribution of authors according to their rank and title”, “institutions where authors work”, “year”, “number of keywords”, “distribution of keywords”, “spelling language”, “number of pages”, “number of local citations”, “number of foreign citations”, “total number of citations” and “sample” were used. The qualitative research method was determined as the method in this research. Data collection technique was preferred as document technique. The statistical technique/analysis used in the analysis of the data obtained is content analysis. As a result of the research, some findings were obtained. ½ of the publications are two and ¼ of them are single authors. In the first place, the title of “Assistant Professor” was used most. In the second place, the title of “Research Assistant” was used most. The distribution of years of publications on this subject is made between the years 2009-2019. A maximum of (½) two and (1/3) three keywords were used in the publications. “Entrepreneurship, entrepreneurship education, entrepreneurship tendency” are the top three most used keywords. The average number of pages in publications is 17. The total number of domestic citations used in 46 studies was 768 and the average number of domestic citations used was 17. The total number of foreign citations used in publications is 881 and the average is 19. Foreign citations in publications are more than domestic citations. The total number of citations used in publications is 1649, with an average of 36 citations. Target audiences in publications; university students (21), individuals (10), document (13), individual and university students (1) and high school students (1).Keywords
Entrepreneurship Education, Bibliometric, Dergi Park Academic