INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN SOSYOMETRİK STATÜLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
(A RESEARCH ON INTERPERSONAL PROBLEM SOLVING SKILLS OF HIGH SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO THEIR SOCIOMETRIC STATUES )

Author : Mahsum AVCI  & Arzu GÜLBAHÇE  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 48
Page : 4598-4610
    


Summary

Bu araştırmanın amacı; lise öğrencilerinin kişilerarası problem çözme becerileri ve sosyometrik statülerini cinsiyetlerine, sınıf düzeyine, okul türüne, anne-baba eğitim durumuna ve barınma yeri gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Bingöl il merkezinde bulunan liselerde öğrenim gören, 250 kız ve 207 erkek olmak üzere toplam 457 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubu kolay örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmada öğrencilerin problem çözme becerilerini ölçmek amacıyla ‘‘Kişilerarası Problem Çözme Becerileri Envanteri’’, öğrencilerin sınıf içerisindeki statülerini belirlemek için ‘‘Sosyometrik Statü Testi’’ ve araştırmanın değişkenlerine yönelik bilgi toplamak amacıyla da, araştırmacı tarafından hazırlanan ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız örneklemler için t testi, tek yönlü varyans analizi, pearson momentler çarpım korelasyonun analizi ve tukey testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, lise öğrencilerinin sosyometrik puanları ile probleme yapıcı yaklaşım alt boyutu arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu göstermektedir. Buna göre lise öğrencilerinin sosyometrik statülerine ilişkin puanlarının artması durumunda kişiler arası problemlere yapıcı yaklaşım gösterme davranışlarının da artacağı söylenebilir. Ayrıca araştırma sonuçları cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü, anne-baba eğitim durumu ve barınma yeri değişkenleriyle kişilerarası problem çözme becerisi alt boyutları arasında anlamlı bir farklılaşmanın olduğunu göstermektedir. Cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü, anne-baba eğitim durumu ve barınma yeri değişkenleriyle sosyometrik statüler arasında ise anlamlı bir farklılaşma göstermemektedir.Keywords
Lise öğrencileri,kişilerarası problem çözme becerisi, sosyometrik statü

Abstract

The goal of this research is to find out whether interpersonal problem-solving skills and sociometric status of high students vary according to their gender, educational level of their parents and their accommodation place. The participants are composed of 457 students who study at province five different high schools in Bingöl during the 2014-2015 academic year. While 250 of the participants are female, 207 of them are male. The participants were chosen through ‘‘simple sampling method’’. In the order to find out the problem solving skills of the participant was conducted ‘‘Interpersonal Problem Solving Skills Inventory’’.  Additionally, ‘‘Sociometric Status Test’’ was conducted to determine their status in their classrooms. Finally, ‘‘Personal Characteristics Questionnaire’’ was carried out to data pertinent to their variables.  İndependent samples test, one-way variant analysis, Pearson product-moment correlation analysis and Tukey test were used to analyse the data. The results of the research show that there is a meaningful and positive directed relationship between the participant’s sociometric grades and the sub-dimensions of their positive approach ward problem. According to the finding, it can be claimed that the students who have high sociometric statues grades also have positive attitudes towards interpersonal problems. Besides, the results also show that there is significant differentiation between the gender, school grade, school type, educational level of their participant parent’s accommodation type of the students and their interpersonal problem solving skills sub-dimensions. On the other hand, there is no significant differentiation between the gender, grade, school type, educational level of the participant parent’s accommodation places of the students and their sociometric status.Keywords
High school students, inter-personal problem solving skills, sociometric statue