INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SULTAN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE OSMANLI SANATINDA JAPONİZM
(JAPANISM IN OTTOMAN ART IN ABDULHAMID II PERIOD )

Author : Ayşe ERSAY YÜKSEL    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 48
Page : 4548-4565
    


Summary

ÖZET Sultan II. Abdülhamid dönemi (1876-1909) Osmanlı tarihinde siyasi, askeri ve ekonomik gelişmeler kadar kültürel değişme ve gelişmelerin hızlandığı bir dönem olarak dikkat çeker. Bu dönemde önemli alanlarda varlık mücadelesi veren Osmanlı Devleti sorunlarına çözüm aramak için dünyanın farklı coğrafyaları ile daha yakından ilgilenmeye başlamıştır. Bu bağlamda ilişki yürütülen devletlerden biri olan Japonya ile temaslarının resmiyet kazanması II. Abdülhamid devrinde gerçekleşmiştir. Abdülhamid devrinde Japon tarihi, siyaseti, ekonomisi, kültürü, yaşam tarzı, eğitim sistemi gibi konular yanında Japon sanatına büyük bir ilgi duyulmuştur. Öyle ki Osmanlı saraylarının bu dönemden kalma porselen, seramik, ahşap, dokuma, metal ve cam grubundaki eserleri Japon usulü sanat yapıtlarının geniş yelpazesini yansıtacak kadar zengindir. Avrupa’da 17. yüzyılda başlayan Japonizm Osmanlı sanatında II. Abdülhamid devrinden önce yavaş yavaş varlık göstermeye başlasa da asıl etkiler Abdülhamid’in saltanat yıllarında kendini göstermiştir. Üstelik bu Japon etkili eserler Osmanlı sanatının iç dinamiklerine uygun bir şekilde kullanıldığından dünyadaki Japonizm etkili sanat eserlerinden farklı ve son derece özgün bir karaktere sahiptir. Kimi zaman sipariş edilerek satın alınan kimi zaman da hediye olarak saray koleksiyonlarına dahil olan bu eserler bir sanat objesi olmalarının ötesinde önemli kültürel etkileşimlerin somut aktarıcılarıdır. Özellikle Sultan II. Abdülhamid’in şehzadeliğinden itibaren Japonya’ya duyduğu büyük ilgi Japonya’nın kültürel ve sanatsal birikimleri ile Osmanlı sanatının zenginliğine ve çeşitliliğine katkı sunan bir ülkeye dönüşmesine vesile olmuştur. Ayrıca bu katkı Japonizm’in Avrupa sanatında olduğu şekli ile değil Osmanlı’nın kendine has sanat üslubuyla uyumlu bir çizgide kendini göstermiştir. Bu nedenle II. Abdülhamid devrinde yönetim merkezi olan Yıldız Sarayı’nda bulunan ve bugün çeşitli saray koleksiyonlarına dağılmış şekilde sergilenen Japon etkili eserlerin özel bir önemi vardır. Sultan II. Abdülhamid’in kullandığı marangoz takımları gibi dekoratif ve işlevsel amaçlı pek çok Japonizm etkili sanat eseri ve eşyası günümüze ulaşmıştır. Ayrıca arşiv belgelerinden günümüze ulaşan Japon etkili eserlerden daha fazlasının o dönemde sarayda mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak bu makalede Osmanlı saray koleksiyonlarında yer alan Japonizm etkili sanat eserlerinin II. Abdülhamid devri sanatında nasıl kullanıldığı ve nasıl etkiler yarattığı tespit edilmeye çalışılmıştır.Keywords
Sultan II. Abdülhamid, Japonizm, Japon eserler, Osmanlı saray koleksiyonları

Abstract

ABSTRACT In the Ottoman history, Sultan Abdulhamid II (1876-1909) period takes attention political, military and economic developments as well as period of cultural change and accelerated development. During this period, in order to find solutions to the problems of the Ottoman Empire, which struggled for existence in important areas, it began to deal more closely with different geographies of the world. In this context, the formalization of his contacts with Japan was realized during the reign of Abdulhamid II. There has been a great interest to the Japanese art beside such issues Japanese history, politics, economy, culture, lifestyle, education system in the reign of Abdulhamid II. Dating from the period of Ottoman palaces, porcelain, ceramic, wood, textiles, metal, and glass group works in Japanese style is rich enough to reflect the wide range of artworks. Beginning in Europe in the 17th century, Japanism gradually began to exist in Ottoman art before the reign of Abdulhamid. But it’s real effects were manifested during the reign of Abdulhamid. Moreover, since these Japanese influential artifacts were used in accordance with the internal dynamics of the Ottoman art, Japanism in the world has a different and highly original character than the influential artifacts.These artifacts, sometimes ordered and sometimes included in the palace collections as gifts, are not only art objects but also concrete conveyors of important cultural interactions. Particularly, Sultan Abdulhamid's II great interest in Japan since his prince has led to the transformation of Japan into a country that contributes to the richness and diversity of Ottoman art through its cultural and artistic accumulations. Also, this contribution was not in line with the form of Japanism in European art, but in a line compatible with the Ottoman art style. For this reason, Japanism works, which are located in Yıldız Palace during the reign of Abdulhamid II era and are scattered in various palace collections, have special importance. Many Japanese art influences and art objects that are decorative and functional purposes, such as Sultan Abdulhamid II own carpenter tools have survived from past to present. Moreover, it is understood from the archival documents that more than the influential Japanese artifacts that survived were present in the palace at that time. As a result, in this article, Japanism influential art in the Ottoman palace collections was tried to determine how it was used and how it created effects in Abdulhamid II period’s art.Keywords
Key Words: Sultan Abdulhamid II, Japonism, Japanese artworks, Ottoman Palace Collections