INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE VE AVUSTRALYA VERGİ SİSTEMLERİNİN SOSYOEKONOMİK YÖNDEN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
(COMPARATIVE ANALYSIS OF SOCIOECONOMIC ASPECTS OF TURKISH AND AUSTRALIAN TAX SYSTEMS )

Author : Derya YAYMAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 49
Page : 29-48
    


Summary

Bu çalışmada Avustralya ve Türk Vergi Sistemlerinin sosyoekonomik yönden karşılaştırılmalı analizi yapılarak her iki ülkenin vergi sistemlerinin sosyoekonomik görünümleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Avustralya, dünyanın en yüksek yaşam standardına sahip, kişi başına düşen milli geliri çok yüksek olan bir ülkedir. Aynı zamanda dünyada en yüksek asgari ücretin uygulandığı bir ülkedir. Bir ada ülkesi olan Avustralya çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Türkiye ile tarihi bağları çok eskilere dayanmakta, ekonomik ve ticari ilişkileri her geçen gün artarak gelişmektedir. Her ne kadar Türkiye, Dünya Bankasının yayımladığı en çok ilerleme kaydeden 10 ülke arasında gösteriliyor olmasına rağmen Avustralya’nın oldukça gerisinde kalmıştır.

Avustralya, 1 Temmuz 2000 yılında yeni vergi sistemini uygulamaya geçirmiş, vergi idaresinin topluma güven verici bir anlayışla hareket etmesini sağlamış ve vergicilikte yeni teknolojiler geliştirmiştir. Türkiye de sürekli vergi reformlarıyla vergi sistemini en iyi seviyeye getirmeye çalışmış ve vergicilikte yeni teknolojiler geliştirerek vergi idaresinin tam otomasyonunu sağlamıştır. Gerek vergi yönetimi gerekse vergi teknolojisinde attığı adımlar ülkeyi modern vergi sistemi uygulayan ülkeler arasında önemli bir yere taşımıştır. Ancak ekonomik büyüme ve toplumsal refah göstergeleri açısından Avustralya ve OECD ülke ortalamalarının çok gerisinde kalmakta ve gelişmekte olan ülkeler kategorisinde değerlendirilmektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal şartlar bu duruma yol açmıştır.

Türkiye’de yüksek enflasyon olgusu, işsizlik ve borç oranları, düşük büyüme oranları ve adil gelir dağılımını sağlamada yetersizlik olgusu, dolaylı vergi oranlarının yüksek oluşu ve vergi yapısında aksaklık sorunları devam etmektedir. Avustralya’da ise düşük enflasyon, düşük işsizlik oranları, yüksek büyüme oranları ve adil gelir dağılımını sağlamada yeterlilik olgusu söz konusudur.

Yapılan çalışmada edinilen verilere göre, Avustralya, vergi sistemini daha düzgün yönetebilen, dolayısıyla sosyoekonomik yapısını daha olumlu yönde etkileyen bir vergi yapısına sahip, gelişmiş bir ülkedir. Türkiye de modern vergi sistemlerinin uyguladığı vergileri uygulayan bir ülkedir. Ekonomik, hukuki, siyasi durumundan kaynaklı sorunlarını, hükümetlerin uygulayacağı etkin mali, sosyal ve ekonomik politikalarla aşabilirse, vergi sistemi ve vergi yapısından kaynaklı sorunlarını da aşabilecektir.Keywords
Avustralya Vergi Sistemi, Türk Vergi Sistemi, Sosyoekonomik Görünüm

Abstract

In this study, comparative analysis of Australian and Turkish Tax Systems has been made and socioeconomic aspects of both systems have been presented in a comparative light.

Australia is a country with one of the world's highest standard of living and a very high national income per capita. It is also the country that has the highest minimum wage. Australia is an island country and has a multicultural structure. Australia has very old historical ties with Turkey and economic and trade relations are developing day by day. However, Turkey, although showing the most progress among the 10 countries published by the World Bank remained behind Australia.

Australia introduced the new tax system on July 1, 2000, enabled the tax administration to act with confidence in society and developed new technologies in taxation. Turkey has also worked continuously in the tax system with the application of tax reforms and new technologies to bring the best level of full automation. The steps taken in both tax management and tax technology have carried the country to an important place among the countries applying a modern tax system. However, in terms of economic growth and social welfare indicators, Turkey stays far behind  Australia and OECD country averages and is evaluated in the category of developing countries which is caused by the economic, social and political conditions it faces.

High inflation, unemployment and debt ratios; low growth rates and inability to ensure the fair distribution of income; high indirect tax rates and interrupted tax structure are continuing problems within Turkey while in Australia, there is low inflation, ability to achieve fair income distribution, low unemployment rates and high growth rates.

According to the data obtained in this study, Australia is a developed country that has an effective tax structure and can manage the tax system more smoothly, affecting the socio-economic structure more positively. Turkey is also a country that has a modern tax system. If it can overcome its economic, legal and political problems with the effective fiscal, social and economic policies to be implemented by the governments, it will be able to overcome the problems arising from the tax system and tax structure.Keywords
Australia Tax System, Turkish Tax System, Socioeconomik Outlook