INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

LOGOLARDA KULLANILAN YEREL SİMGELERİN KENT KİMLİĞİ
(ÜZERİNDEKİ ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİTLİS ÖRNEĞİ )

Author : Hasan KÖŞKER  & Vedat YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 48
Page : 4482-4490
    


Summary

Bir kenti diğer kentlerden ayırmak ve o kentin kurum kimliğini ortaya koyabilmek için kent logoları kullanılmaktadır. Kent kimliğinin görsel göstergesi olan logo aynı zamanda kenti tanıtan ve farklılığını ortaya koyan kurumsal bir marka değeridir. Turizm pazarında büyük pay sahibi olan kentlerin, logolarında yerel simge ve değerleri özenle kullandıkları görülmektedir. Her kentin kendine özgü tarihi bir geçmişi, doğal güzellikleri ve o kenti diğer kentlerden ayıran yerel simgeleri bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı; Bitlis ve ilçelerinin logolarında kullanılan tarihi, doğal ve yerel simgeleri tasarım, renk, şekil, kalite ve teknik açısından değerlendirmektir. Araştırma verileri Bitlis ve ilçelerine ait dokümanlar, kurumsal internet siteleri, tanıtım filmleri ve kataloglar incelenerek elde edilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ile 6 ilçenin kaymakamlık ve belediye logoları incelenerek betimsel analizleri yapılmıştır. Bulgular; Bitlis ve ilçelerinin tarihi, doğal ve yerel simgelerini logolarında başarıyla kullandıklarını ortaya koymaktadır. Ancak hem logoların tasarımında hem de logolarda kullanılan simgelerde renk, şekil, kalite ve teknik açıdan önemli eksiklikler tespit edilmiştir. Mevcut logolar içinde renk, şekil, kalite ve teknik açısından en profesyonel logo olarak Ahlat logosu gözükmektedir. Bunu Bitlis Valiliği ve Tatvan Kaymakamlığı’nın logoları takip etmektedir.Keywords
Bitlis, kent kimliği, logo, yerel simge, marka

Abstract

City logos are used to distinguish a city from other cities and to reveal the identity of the city. The logo, which is a visual indicator of urban identity, is also a corporate brand value that introduces the city and reveals its difference. It is observed that the cities, which have a large share in the tourism market, use local symbols and values carefully in their logos. Each city has its historical history, natural beauties and local symbols that distinguish it from other cities. The purpose of this research; To evaluate the historical, natural and local symbols used in logos of Bitlis and districts in terms of design, color, shape, quality and technique. The research data were obtained by examining the documents, corporate websites, promotional films and catalogs of Bitlis and its districts. In line with the purpose of the study, Bitlis Governorship, Bitlis Municipality and 6 districts of the district governor and municipality logos were analyzed and descriptive analyzes were made. Results; It shows that the historical, natural and local symbols of Bitlis and its districts are used successfully in their logos. However, there are significant deficiencies in the color, shape, quality and technical aspects of the logos and the symbols used in the logos. Within the existing logos, Ahlat logo appears as the most professional logo in terms of color, shape, quality and technique. This is followed by the logos of the Governorship of Bitlis and the District Governor of Tatvan.Keywords
Bitlis, city identity, logo, local icon, brand