INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DE ÇEVRE SORUNLARI ve YEREL YÖNETİMLER
(ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND LOCAL GOVERNMENTS IN TURKEY )

Author : Hüseyin ÇİFTÇİOĞLU    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 4
Page : 47-56
2324    2190


Summary

Türkiye’de çevre sorunlarının çözülebilmesi ve daha yaşanabilir bir çevrenin meydana getirilmesinde merkezi idarenin yanı sıra yerel yönetimlerinde çok önemli sorumlulukları vardır. Gerçekten de mevzuata bakıldığında gerek 2872 sayılı çevre kanunu ve bu kanunun uygulanmasına yönelik yönetmeliklerde ve gerekse 5363 ve 5216 sayılı kanunların ilgili maddelerinde özellikle belediyelere çevre sorunlarının çözümüne yönelik önemli yetki ve sorumlulukların yüklendiği görülmektedir. Yerel yönetimler, sorumluluk alanlarının toplumsal ve çevresel özellikleriyle uyumlu bir çevre politikası geliştirmeli ve uygulamalıdır. Ancak diğer hizmet alanlarında olduğu gibi çevresel konularda da etkin olabilmeleri belediyelerin mali ve idari açıdan özerk olmalarına ve mevzuatın da merkezi idareden bağımsız politikalar geliştirmelerine uygun olmasına bağlıdır.Keywords
Yerel Yönetimler, Çevre Sorunları, Merkezi İdare

Abstract

In addition to the central government in order to solve environmental problems and bring about a more habitable environment in Turkey as a very important responsibility in local government. Indeed, it is seen that loaded the significant authority and responsibility for solving the need No. 2872 environmental law and regulations for the implementation of these law sand environmental issues, especially the municipalities in both the 5363 and 5216 laws of the material When the legislation. Local governments should develop an environmental policy that is compatible with social and environmental characteristics of thearea of responsibility and implement. However, it can be enabled municipalities to be financially and administratively autonomous and independent regulatory administration policies on environmental issues at the center as well as in other service are as depends on the compliance with the development.Keywords
Local Government, Environmental Issues, Central Administration,