INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MESLEK YÜKSEKOKULUNDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARIN DİJİTALLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ “KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”
(INVESTIGATION OF THE DIGITIZATION LEVELS OF ACADEMIC STAFF IN VOCATIONAL SCHOOL “KOCAELI UNIVERSITY CASE” )

Author : Öznur GÖKKAYA    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 47
Page : 4383-4386
    


Summary

Akademisyenlerin eğitim–öğretim sürecinde, akademik çalışmalarında ve sosyal yaşamlarında bilişim teknolojilerini ve dijital teknolojileri ne derece kullandıkları, hayatlarında dijital teknolojilere ne derecede yer ayırdıkları ve bu teknolojiler hakkında düşüncelerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokulunda görevli öğretim elemanların dijitalleşme düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın verileri Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı 3 meslek yüksekokulunda görevli 48 öğretim elemanından toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Koç (2018) tarafından geliştirilen akademisyen dijitalleşme ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.0’da değerlendirilmiştir. Meslek Yüksekokulunda görevli öğretim elemanlarının dijitalleşme düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu sonucuna varılmıştırKeywords
Meslek yüksekokulu, akademik dijitalleşme, öğretim elemanı

Abstract

It is of great importance to determine the extent to which academicians use information technologies and digital technologies in their education and training process, their academic studies and social lives, and how much space they devote to digital technologies in their lives and their thoughts on these technologies. The aim of this research is to determine the digitalization levels of the faculty members in vocational schools. The data of the research were collected from 48 faculty members working in 3 vocational schools of Kocaeli University. In the research, academic digitization scale developed by Koç (2018) was used as data collection tool. The data were evaluated in SPSS 16.0. It was concluded that the digitalization levels of the instructors working at the Vocational School were high.Keywords
Vocational school, academic digitization, teaching staff