INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AKADEMİSYENLERİN AÇIK LİDERLİK İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN OPEN LEADERSHIP AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF ACADEMICIANS )

Author : Barış DEMİR  & Öznur GÖKKAYA  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 48
Page : 4633-4635
    


Summary

Üniversiteler eğitimde enformasyon teknolojilerinin sağladığı olası fırsat ve meydan okumaların en üst seviyelerde karşılığını bulması beklenen eğitim kurumlarıdır. Bu açıdan özellikle yükseköğretimde, liderlik kavramı önemi ağırlık kazanmaktadır. Bu çalışmada öğretim elemanlarının açık liderlik ile problem çözme beceri düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir.

Araştırmanın verileri Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı 2 meslek yüksekokulunda görevli 36 öğretim elemanından toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Polat ve Arabacı (2016) tarafından geliştirilen Açık Liderlik Ölçeği ve Şahin, Şahin ve Heppner (1993)  tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Meslek Yüksekokulunda görevli öğretim elemanlarının problem çözme beceri ve açık liderlik düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Açık liderlik ile problem çözme becerileri arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Meslek yüksekokulu, açık liderlik, problem çözme becerisi, öğretim elemanı

Abstract

Universities are educational institutions that are expected to find the highest level of opportunities and challenges provided by information technologies in education. In this respect, especially in higher education, the concept of leadership gains importance. In this study, the relationship between open leadership and problem-solving skill levels of faculty members was investigated.

The data of the study were collected from 36 faculty members from 2 vocational schools of Kocaeli University. Open Leadership Scale developed by Polat and Arabacı (2016) and Problem Solving Inventory adapted to Turkish by Şahin, Şahin and Heppner (1993) were used as data collection tools. It was seen that the problem solving skills and open leadership levels of the instructors working at the Vocational School were high. It is concluded that there is a positive positive relationship between open leadership and problem solving skills.Keywords
Vocational school, open leadership, problem solving skills, teaching staff