INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GAZİANTEP TÜRKÜLERİNDE SEVGİLİ
(DARLING IN GAZIANTEP FOLK SONGS )

Author : Ayşenur ÖZDAL    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 48
Page : 4677-4680
    


Summary

Türk toplumuna ait önemli kültürel değerler sözlü kültür ürünleri aracılığı ile nesilden nesile aktarılabilmektedir. Ait oldukları toplumun duygu ve düşünce dünyasına dair önemli kayıtlar olarak kabul edilebilecek bu ürünler aynı zamanda tarihi belge niteliği de taşımaktadır.

Sözlü kültür ürünleri içerisinde en yaygın olanlardan biri her yaşa ve her insana hitap eden türkülerdir. Türküler ezgili olmaları bakımından diğer türlerden ayrılırken bu ezgilerin insana hissettirdikleri de türkünün anlam derinliğine önemli katkı sunmaktadır.

Bu çalışmada Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) repertuarı taranarak Gaziantep yöresine ait tespit edilen türküler içerik bakımından incelenmiştir. Çoğunlukla lirik özellikli olduğu anlaşılan Gaziantep türkülerinde sevgilinin fiziksel ve kişisel özelliklerinin toplumun ve aşığın gözünde nasıl ifade bulduğu, türkülerde nasıl ifade bulduğu değerlendirilmiştir.Keywords
Türkü, Gaziantep, sevgili

Abstract

Important cultural values of Turkish society can be transferred from generation to generation through oral culture products. These products, which can be regarded as important records of the world of emotions and thoughts of the society to which they belong, are also historical documents.

One of the most common oral culture products is folk songs for all ages and people. While the folk songs differ from other genres in terms of their melodies, what these melodies make to people makes an important contribution to the depth of meaning of the folk songs.

In this study, the TRT repertoire was searched and examined in terms of the content of folk songs of the Gaziantep region. In Gaziantep folk songs, which were mostly lyrical, how the physical and personal characteristics of the lover found expression in the eyes of the society and the lover, and how it was expressed in folk songs were evaluated.Keywords
Folk song, Gaziantep, darling