INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AYRI DÜNYALARIN İNSANIYIZ: ULUSAŞIRI GÖÇ VE KARMA EVLİLİK
(WE ARE FROM DIFFERENT WORLDS: TRANSNATIONAL MIGRATION AND MIXED MARRIAGE )

Author : Ayşegül SİLİ KALEM    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 1038-1046
1422    875


Summary

Göç ve evlilik ayrı ayrı değerlendirildiğinde bile, kadın yaşamını derinden etkilemekte ve birçok durumda çeşitli olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Yurt dışına yalnız başına göç eden kadınlar söz konusu olduğunda ise, evli veya evlenerek giden kadınlara kıyasla eğitimli ve ekonomik yönden güçlü olmalarına karşın şiddet sarmalına karışmaktan tümüyle kurtulduklarını söylemek zordur. Özellikle gurbette farklı milletten bir erkekle evlilik kararı alan birçok göçmen kadın, hiç ummadıkları biçimde şiddetin özellikle sözel, psikolojik ve ekonomik yüzüyle karşı karşıya kalmaktadır. Karma evlilik, bu iki çetrefilli süreci bir araya getirmekle hem göçün hem de evliliğin kadının dezavantajlı konumundan beslenen şiddeti üretmesine zemin hazırlamaktadır. Bu yönüyle göçle biçimlenen evlilikler, kadınlar için azımsanmayacak ölçüde yalnızlığı, yabancılığı, dışlanmayı, ötekileştirmeyi ve nihayet yabancı düşmanlığını derinleştirmekte, şiddetin kendine özgü sosyolojik bağlamını ve inşasını gündeme getirmektedir. Bu araştırma söz konusu kültürel gerilimleriyle karma evlilikler içerisinde kadına yönelik şiddete odaklanmaktadır. Araştırma metodolojik yönelim itibariyle nitel/feminist yaklaşıma göre tasarlanmış, kadın deneyimlerinden hareketle olgunun görünür kılınması amaçlanmıştır. Londra’ya Türkiye’den göç etmiş 15 kadınla 2016 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında gerçekleştirilen derin görüşmeler ve gözlemler araştırmanın veri kaynağını oluşturmaktadır. Görüşmelerin nitel analizi sonrasında karma evlilik gerçekleştiren Türkiye kökenli kadınların, evliliklerinden beklentileriyle bütünüyle zıt biçimde şiddeti birçok açıdan deneyimledikleri anlaşılmakta, zenofobik eğilimlerinse diğer milletlerden eşlere nispeten İngiliz kocalar ve ailelerinde daha yoğun biçimde var olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.Keywords
Londra, kadın, göç, karma evlilik, şiddet.

Abstract

Even when immigration and marriage are assessed separately, it is seen that they affect women's lives profoundly and in many cases bring some negative factors to their lives. In the case of women migrating abroad alone, although they are stronger than married or engaged women in terms of education and economic circumstances, it is not possible to say that they can escape violence completely. Especially, when an immigrant women marries to a man from a different national, many of them experience verbal, psychological and economical violence, contrary to their expectations. Mixed marriage brings two complicated processes together, and both immigration and marriage form a basis for the violence which emerges from the disadvantaged position of women. Marriages after immigration, deepen the loneliness, alienation of the women, finally cause xenophobia at significant level, and bring the sociological context and construction of the violence into the agenda. This study focuses on violence against women in mixed marriages, together with the cultural tensions. The research was designed according to the qualitative/feminist approach in terms of methodological orientation, and aims to visualize the phenomenon with female experiences. The data obtained from the deep interviews and observations made between January and June of 2016 with 15 women who had been emigrated from Turkey to London. After qualitative analysis of interviews, it is understood that women with Turkish origins and with mixed marriages, experience violence in many ways, contrary to their expectation of the marriage, and the xenophobic tendencies are more intensely present in British husbands and their families compare to the husbands from other nations.Keywords
London, women, immigration, mixed marriage, violence.