INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İNSAN HAKLARI VE KALKINMA
(HUMAN RIGHTS AND DEVELOPMENT )

Author : Abass DARBOE  & Demet Şefika MANGIR  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 988-993
1032    749


Summary

Uluslararası İlişkiler disiplininde Uluslararası Hukuk ve Kalkınma konularında, hem teori de hem de pratikte baştan beri doğru bir yer bulmuştur. İdealist bilim adamları, uluslararası hukukun oluşumunu ileri sürerken, Realistler bunun bir ütopya olduğunu nitelendirdi. Temel insan hakları ve özgürlük konusu uluslararası hukukun temel unsurlarıdır. Dolayısıyla, temel haklar ve özgürlükleri garanti altına almak ve güçlendirmek için devletlerce birçok tüzük, deklarasyon, sözleşme, protokol vb. imzalandı ve onaylandı. Aynı derecede önemli olan, temel insan haklarına saygı ve korunma, uluslararası ilişkilerde merkezi bir rol üstlenmiştir. Temel insan hakları ve özgürlükleri konuları yalnızca literatürü şekillendirmekle kalmıyor aynı zamanda hükümetlerarası örgütlerin gündemlerini de şekillendirmeye başlamıştır. Kalkınma Araştırmaları disiplininde, insan haklarının ve temel özgürlüklerin önemi vurgulanmayabilir. Bu nedenle, bu yazının amacı; kalkınmanın anlamı, gelişim teorileri, gelişimin temel değerleri ve hedefleri, insan haklarının anlamı, insan hakları düşünce okulları gibi belirli konuları ortaya çıkarmaktır. Aynı zamanda insan haklarının kalkınma ortamındaki yerini veya insan hakları ile kalkınma arasındaki bağlantıyı tartışacaktır.Keywords
Kalkınma, İnsan Hakları, Kalkınma Temelli Haklar, Uluslararası İlişkiler

Abstract

In the discipline of International Relations issues of International Law and Development has often found itself a right place from the beginning either in theory or practice. While idealist scholars argue for the formation of international law, realist scholars called the idea utopia. Issues of fundamental human rights and freedom are key components of international law. As a result, many charters, declarations, conventions, protocols etc have been signed and ratified by states in order to guarantee and consolidate fundamental human rights and freedoms. Equally important, respect for and protection of fundamental human rights has occupied a central role in international relations. The issues of fundamental human rights and freedoms have not only come to shape literature but also the agendas of intergovernmental organizations. In the discipline of Development Studies, the relevance of human rights and fundamental freedoms cannot be over emphasized. Thus, the purpose of this paper is to unravel certain issues such as; the meaning of development, the theories of development, the core values and objectives of development, the meaning of human rights, human rights schools of thought. Also it shall discuss the place of human rights in development or otherwise the chemistry between human rights and development.Keywords
Development, Human Rights, Rights Based Approach to Development, International Relations.