INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ANLATIM TEKNİKLERİ AÇISINDAN TARIK BUĞRA’NIN HAYAT BÖYLEDİR İŞTE HİKÂYESİ
(A STUDY OF TARIK BUĞRA’S STORY HAYAT BÖYLEDİR İŞTE (SUCH IS LIFE) IN TERMS OF NARRATIVE TECNIQUES )

Author : Mustafa EVER    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 50
Page : 174-184
    


Summary

Hayat Böyledir İşte, Tarık Buğra’nın en bilinen hikâyelerinden birisidir. Gerek edebiyat dünyasında gerekse akademi dünyasında bu hikâye üzerine çeşitli yazılar yazılmış, çalışmalar yapılmıştır. Bu ilgi, kuşkusuz hikâyenin okuyucular tarafından sevildiğini ve incelemeciler tarafından da hikâyede onları etkileyen unsurların araştırılmak istendiğini ortaya koymaktadır. Araştırmacılar bu çerçevede, hikâyeyi daha çok tematik açıdan ele almışlar, klasik olarak zaman-mekân-insan-olay/durum belirlemeleri yaparken yazarın üslubunun şiirselliğinden de söz etmişlerdir. Ancak belirli bir estetik düzeyi tutturmuş nitelikli bir edebiyat ürünü hemen tüketilebilecek bir şey değildir; eser, farklı açılardan farklı yaklaşımlarla tekrar tekrar ele alınabilir ve her defasında söylenebilecek yeni şeyler bulunabilir. Biz de bu kabulle, Hayat Böyledir İşte hikâyesine yakın okuma anlayışıyla yaklaşarak, Tarık Buğra’nın nasıl bir anlatım tekniğiyle sözünü ettiğimiz estetik düzeyi tutturduğunu ve okuyucuyu etkilediğini ortaya koymaya çalışacağız. Hareket noktamız, analitik felsefenin, düşüncelerin çözümlenmesinin dilin çözümlenmesiyle özdeş olduğu anlayışı olacaktır.Keywords
Hayat Böyledir İşte, yakın okuma, anlatım teknikleri,

Abstract

Hayat Böyledir İşte (Such is Life) is one of Tarık Buğra’s most well-known stories. Many studies on this story have been published both in the academy and in the literary world. This interest is a clear indication of the story’s appeal to the general readers and the literary scholars’ willingness to research the aspects of the story that affect them. Researchers have analyzed the story mostly from a thematic perspective, making reference to the poetic quality of the author’s style as well as making classical remarks on the time, space and the event. However, the literary work of a certain high quality is not conducive to fast consumption. The same work can be reinterpreted numerous times from different perspectives and approaches, and thus one can always find new things to say about it. In this study, we will approach Hayat Böyledir İşte through close reading in an attempt to identify the narrative techniques Tarık Buğra adopted to attain the aesthetic quality we have mentioned and managed to touch the reader. Our point of departure will be analytical philosophy’s assumption that an analysis of thoughts is identical to an analysis of language.Keywords
Hayat Böyledir İşte, close reading, narrative techniques,