INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AMELİYAT HEMŞİRELERİNİN OPERASYONLARLA İLGİLİ SORUMLULUKLARI
(OPERATIONAL NURSES’ RESPONSIBILITIES FOR OPERATIONS )

Author : İklil KONYALILAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 50
Page : 280-288
    


Summary

Bu çalışmanın amacı; ameliyat hemşirelerinin operasyonlarla ilgili sorumluluklarını incelemektir. Son dönemde ameliyathane hemşireliğinin temelinde var olan, üst seviye takım çalışmasını gerektiren ameliyathane şartlarında hemşirenin iş tanımının yapılmış olması, beklenen işlevlerin mükemmele yakın seviyede gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Dünyada ve ülkemizde yaşam süresinin uzamasıyla hastalık süreçleri de farklılaşmaktadır. Hasta ile birlikte, ona doğrudan veya dolaylı olarak bakım veren herkesin yaşamı da değişmektedir. Hastanın yaşam süresinin uzaması, bakım ve tedavi veren kişi için de sürenin uzamasına ve yardım edenlerin, hastaların zorlu zamanlarında onlarla daha fazla birlikte olmalarına yol açmaktadır. Bu sebeple hemşirelik hizmeti verenlerin empati ve şefkatli yaklaşımı hasta iyiliği için son derece önemlidir (Hiçdurmaz ve İnci, 2015: 295).

Gelecekte ameliyat hemşiresi olarak görev yapacak olan kişilerin, uzman ve öncelikle primer hemşirelik bilgisinin olması gerekmektedir. Hemşirelerin işinde son derece bilgili ve kabiliyetli olması yanında yönetim, hemşirelik araştırmaları ve teknolojiye hakimiyet gibi alanlarda donanımlı olması gerekmektedir. Bir hemşireden öncelikle etkin bir hemşirelik bakımı vermesi, hemşirelik uygulama süreçlerinde başarılı olması ve etik değerlere saygılı olması istenmektedir. Ameliyathane hemşiresinin bu değerlerin yanı sıra yaptığı işte güçlü bir kimliğinin bulunması da şarttır. Yönetici rolündeki hemşirelerin görevleri, takım iletişimi sağlamak ve ekipler arası koordinasyonu kurmak, lider olmak, organizasyonu kurmak, sorun çözücü yaklaşımlarda bulunmak, denetimleri ve kontrolleri yapmak ve mümkün olduğunca yapıcı olmaktır. Ameliyathane hemşirelerinin iş memnuniyeti derecesi ve motivasyonu, iletişim ağının iyi kurulup kurulmadığı ile ilintili bulunmaktadır. Ameliyat takımını oluşturan üyeler, empati, izleme becerisi, etkin iletişim, teknik, koordinasyon ve entelektüel kabiliyetlerinin yanında eğitici, esnek, duyarlı, objektif, yaratıcı ve insan odaklı olmalı ve etik ilkelere ve yasalara uyarak yönetim sorunlarını çözebilecek öngörüye de sahip bulunmalıdır (Rocchiccioli ve Tılbury, 1998: 47).Keywords
Ameliyat, Hemşire, Operasyon.

Abstract

The purpose of this study; to examine the nurses' responsibilities related to operations. The fact that the job description of the nurse has been

The purpose of this study; to examine the nurses' responsibilities related to operations. The fact that the job description of the nurse has been made in the operating room conditions, which is the basis of the operating room nursing recently, which requires high-level teamwork, has ensured that the expected functions are performed near the perfect level. Disease processes also differ from the prolonged life span in the world and our country. Everyone who cares directly or indirectly with the patient also changes their lives. The prolongation of the patient's life leads to a longer time for the caregiver and the helpers to be with them more in difficult times of the patients. For this reason, empathy and compassionate approach of nursing service providers are extremely important for patient well-being (Hiçdurmaz ve İnci, 2015: 295).

People who will serve as surgery nurses in the future should have expert and primary nursing knowledge. Nurses should be highly knowledgeable and skilled in their work, as well as equipped in areas such as management, nursing research and technology mastery. A nurse is primarily asked to provide effective nursing care, to be successful in nursing practice processes and to respect ethical values. In addition to these values, the operating room nurse must have a strong identity in the work he does. The duties of the nurses in the role of manager are to provide team communication and establish coordination between teams, to be a leader, to establish the organization, to make problem solving approaches, to carry out audits and controls and to be as constructive as possible. The degree of job satisfaction and motivation of operating room nurses is related to whether the communication network is well established or not. In addition to empathy, monitoring skills, effective communication, technical, coordination and intellectual abilities, the members of the surgical team should be educative, flexible, responsive, objective, creative and human-oriented, and have an insight that can resolve management problems through ethical principles and laws (Rocchiccioli ve Tılbury, 1998: 47).Keywords
Surgery, Nurse, Operation.