INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZORLANDIKLARI TARİH DERSLERİNİN İKİLİ KARŞILAŞTIRMAYA DAYALI OLARAK ÖLÇEKLENMESİ
(SCALING THE HISTORY COURSES IN WHICH SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES HAVE DIFFICULTY BASED ON PAIRED-WISE COMPARISON )

Author : Ceren MUTLUER  & Hatice MEMİŞOĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 51
Page : 474-481
    


Summary

Tarih dersleri, alan dersleri içerisinde ortaokul sürecinden üniversite son sınıfa kadar öğretmen adaylarının öğrenmesi gereken derslerinin başında gelmektedir. Tarih dersleri kapsamlı ve sözel beceriye hitap ettiği için, birçok sosyal bilgiler öğretmen adayının güçlük yaşadığı derslerinden biridir. Bu araştırmada ikili karşılaştırma yöntemi kullanarak, 8 dönem boyunca alınması gereken tüm tarih derslerini almış öğretmen adaylarının en çok ve en az güçlük yaşadıkları tarih derslerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yargılarını V. Hal denklemiyle tarih derslerinde güçlük yaşama düzeylerini tespit etmek için ölçekleme çalışması yapılmıştır. Bu araştırma, örneklemden elde edilen bilgileri evrene genelleme amacı gütmemektedir. Bu nedenle, yapılan çalışmada temel bir araştırma niteliğindedir. Araştırmaya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 60 sosyal bilgiler öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacıların geliştirdikleri ikili karşılaştırmayı içeren bir ölçme aracı kullanılmıştır. Yapılan ikili karşılaştırma ile öğretmen adayları tarafından en fazla güçlük yaşanan ders Çağdaş Dünya Tarihi iken; en az güçlük yaşanan ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Tarih, Ölçekleme, İkili Karşılaştırma Yöntemi, Sosyal Bilgiler, Öğretmen Adayları

Abstract

History courses from the middle school process to the last year of the university are among the main courses that candidate teachers should learn. As history classes address comprehensive and verbal skills, it is one of the most challenging courses for social studies teachers. In this research, it was aimed to determine the history courses which the most and least difficult of the candidate teachers by using the dual comparison method. In this study, a scaling study was conducted to determine the level of difficulty of social studies teacher candidates in the history lessons with 5th state equation. This research does not aim to generalize the information obtained from the sample to the universe. Therefore, the study is basic research as well. Sixty candidate social studies teachers who attended 3rd and 4th grade in the 2018-2019 academic year at the Faculty of Education of Bolu Abant Izzet Baysal University participated in the study. As a data collection tool, a measurement tool including a dual comparison developed by the researchers was used. While the most difficult with the paired-wise comparison is the Contemporary World History, the easiest course is Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution.Keywords
History, Scaling, Paired-Wise Comparison, Social Studies, Candidate Teacher