Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE İNOVASYON BARİYERLERİ
(BARRIERS TO INNOVATION IN INDUSTRY AND SERVICE SECTORS )

Yazar : Ahmet Kibar ÇETİN  ; Emre Şahin DÖLARSLAN; Harun YAKIŞIK & Hülya ÜNLÜ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 940-955
331    270


Özet

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren girişimlerin karşılaşmış oldukları inovasyon bariyerlerine etki eden faktörleri belirlemektir. Çalışmada 2008-2010 yıllarını kapsayan Topluluk Yenilik Anket verileri kullanılarak logit model ile analizler yapılmıştır. İnovasyon bariyerlerinden dolayı hiçbir inovasyon faaliyeti gerçekleştiremeyen girişimler ile (Durdurulan Girişimler) ve inovasyon bariyerlerine rağmen inovasyon faaliyeti gerçekleştirmiş girişimler (Zorlanan Girişimler) olmak üzere iki ayrı örneklem grubu kullanılırmıştır. Bulgulara göre, inovasyon bariyerlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesinde sektörler beklendiği gibi önemli bulunmamıştır. Bariyerlerin etkisini hafifleteceği düşünülen girişimlerin beşeri sermaye yapıları beklenmedik bir şekilde hiçbir grupta ve hiçbir bariyer çeşidinde istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. Beklendiği gibi girişimlerin büyüklüğü artıkça bariyer etkileri düşmektedir. Yabancı sermaye ortaklı olan girişimlerden inovasyon sürecine girmeyi başaranların, bilgi ve finansal bariyerleri daha az hissettikleri tespit edilmiştir. İnovasyon sürecine devam eden girişimler uluslararası pazarlarda faaliyet gösteriyorlarsa daha fazla finansal bariyer etkisine maruz kalmaktadırlar. Yerel, yurtiçi ve AB finansal desteklerini alan girişimler incelendiğinde sadece yurtiçi finansal desteğin anlamlı olduğu ve inovasyon faaliyetlerine devam eden firmaların bu bariyerleri daha çok hissettikleri görülmektedir.Anahtar Kelimeler
İnovasyon, İnovasyon Bariyerleri, Topluluk Yenilik Anketi, Logit Model

Abstract

The purpose of this study is to determine the factors which have an effect on innovation barriers faced by the enterprises in Turkey. It is also investigated according to sectoral levels, industry and service sectors. The logit models are applied by using the data from 2008-2010 wave of the Community Innovation Survey. In constructing sample groups, two sample groups are used . First one is deterred firms that do not undertake any innovation activities due to the innovation barriers, and the second group is revealed firms that undertake the innovation activity in despite of the innovation barriers. According to the findings, sectors do not matter when determining the factors affecting innovation barriers. As it was expected that the human capital would lower the barrier effects, it was not found statistically significant in any group and any barrier models. As expected, effects of barriers decreasing when firm size become larger. It was found that revealed firms with foreign capital share feel less knowledge barriers and financial barriers. Revealed firms that operate in international markets face more financial barriers. When analyzing local, domestic, and EU financial support, only domestic financial supports are statistically significant, and revealed firms face these barriers severely.Keywords
Innovation, Innovation Barriers, Community Innovation Surveys (CIS), Logit Models

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri