INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE İNOVASYON BARİYERLERİ
(BARRIERS TO INNOVATION IN INDUSTRY AND SERVICE SECTORS )

Author : Ahmet Kibar ÇETİN  ; Emre Şahin DÖLARSLAN; Harun YAKIŞIK & Hülya ÜNLÜ  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 940-955
1105    766


Summary

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren girişimlerin karşılaşmış oldukları inovasyon bariyerlerine etki eden faktörleri belirlemektir. Çalışmada 2008-2010 yıllarını kapsayan Topluluk Yenilik Anket verileri kullanılarak logit model ile analizler yapılmıştır. İnovasyon bariyerlerinden dolayı hiçbir inovasyon faaliyeti gerçekleştiremeyen girişimler ile (Durdurulan Girişimler) ve inovasyon bariyerlerine rağmen inovasyon faaliyeti gerçekleştirmiş girişimler (Zorlanan Girişimler) olmak üzere iki ayrı örneklem grubu kullanılırmıştır. Bulgulara göre, inovasyon bariyerlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesinde sektörler beklendiği gibi önemli bulunmamıştır. Bariyerlerin etkisini hafifleteceği düşünülen girişimlerin beşeri sermaye yapıları beklenmedik bir şekilde hiçbir grupta ve hiçbir bariyer çeşidinde istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. Beklendiği gibi girişimlerin büyüklüğü artıkça bariyer etkileri düşmektedir. Yabancı sermaye ortaklı olan girişimlerden inovasyon sürecine girmeyi başaranların, bilgi ve finansal bariyerleri daha az hissettikleri tespit edilmiştir. İnovasyon sürecine devam eden girişimler uluslararası pazarlarda faaliyet gösteriyorlarsa daha fazla finansal bariyer etkisine maruz kalmaktadırlar. Yerel, yurtiçi ve AB finansal desteklerini alan girişimler incelendiğinde sadece yurtiçi finansal desteğin anlamlı olduğu ve inovasyon faaliyetlerine devam eden firmaların bu bariyerleri daha çok hissettikleri görülmektedir.Keywords
İnovasyon, İnovasyon Bariyerleri, Topluluk Yenilik Anketi, Logit Model

Abstract

The purpose of this study is to determine the factors which have an effect on innovation barriers faced by the enterprises in Turkey. It is also investigated according to sectoral levels, industry and service sectors. The logit models are applied by using the data from 2008-2010 wave of the Community Innovation Survey. In constructing sample groups, two sample groups are used . First one is deterred firms that do not undertake any innovation activities due to the innovation barriers, and the second group is revealed firms that undertake the innovation activity in despite of the innovation barriers. According to the findings, sectors do not matter when determining the factors affecting innovation barriers. As it was expected that the human capital would lower the barrier effects, it was not found statistically significant in any group and any barrier models. As expected, effects of barriers decreasing when firm size become larger. It was found that revealed firms with foreign capital share feel less knowledge barriers and financial barriers. Revealed firms that operate in international markets face more financial barriers. When analyzing local, domestic, and EU financial support, only domestic financial supports are statistically significant, and revealed firms face these barriers severely.Keywords
Innovation, Innovation Barriers, Community Innovation Surveys (CIS), Logit Models