INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KİTLE KÜLTÜRÜNÜN GELENEKSEL TÜRK TATLI KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: İNTERNET MEDYASINDA YENİ NESİL LOKMA TATLISI
(THE EFFECT OF MASS CULTURE ON TRADITIONAL TURKISH SWEET CULTURE: NEW GENERATION LOKMA DESSERT IN INTERNET MEDIA )

Author : Ömür ALYAKUT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 51
Page : 377-391
    


Summary

Bu çalışmada kitle kültürü etkisiyle değişen geleneksel Türk tatlı kültürünü internet medyasında yer alan lokma tatlısı örneğinde ortaya koymak amaçlanmıştır. Geleneksel lokma tatlısını tanıtmak ve sosyal işlevini açıklamak da çalışmanın diğer amacını oluşturmuştur. Nitel araştırma yönteminin uygulandığı çalışmada verilerin elde edilmesinde doküman incelemesi yapılmıştır. İncelenecek dokümanları belirlemek için ‘Yeni nesil lokma tatlısı’’ veya ‘’lokma tatlısı’’ anahtar kelimeleri kullanılarak 01.12.2019- 31.12.2019 tarihlerinde internet üzerinden arama motorları vasıtasıyla tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda gündem ve kamuoyu oluşturabilen Milliyet, Habertürk, Gerçek Gündem, Oda TV, My Net, Pazarlamasyon, Marketing Türkiye siteleri ve bu sitelerde çalışmanın amacına uygun olarak çıkan yazılı ve görsel metinler amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. İlaveten yeni nesil lokmacılar olarak kurulan şirketlerin web siteleri de çalışmaya bilgi katmak amacıyla incelenmiştir. Bu kapsamda elde edilen verilere betimsel analiz uygulanmış ve temalara ayrılarak açıklanmıştır. Çalışma sonucunda saray ve evlerde özel günlerde hayır için yapılan ve dağıtılan geleneksel lokma tatlısının endüstriyel ürün olarak bir metaya dönüştüğü ortaya koyulmuştur. Şekil ve tat değiştirerek modernize olan tatlının, eğlenceli ve hedonist yemek anlayışına dönüşerek batılı yemek tarzını yansıttığı böylece öncelikle gençleri daha sonra toplumu etkileyerek geleneksel tatlı kültüründe değişimi tetiklediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu dönüşümde kitle kültürünün önemli aracı olan internet medyasının konuyu sürekli gündemde tuttuğu ve kamuoyu oluşturduğu tespit edilmiştir. Çalışma kitle kültürünün ve medyanın geleneksel tatlı kültürüne etkisini ortaya koyması ve mutfak kültürü alan yazınına katkı sağlaması bakımından önemlidir.Keywords
Kitle Kültürü, Türk Tatlı Kültürü, Değişim, İnternet Medyası, Lokma Tatlısı.

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the traditional Turkish dessert culture, which has been changed with the effect of mass culture, in the example of a Turkish lokma dessert (ya da doughnut). The other purpose of the study was to introduce traditional lokma dessert and explain its social function. In the study in which qualitative research method was applied, document analysis was performed to obtain data. In order to determine the documents to be examined, a search was made on the internet between the dates of 01.12.2019- 31.12.2019 using the keywords "New generation lokma dessert" or "Lokma dessert". As a result of the screening,  Milliyet, Habertürk, Gerçek Gündem, Oda TV, My Net, Pazarlamasyon and Marketing Türkiye  sites, which can form an agenda and public opinion, were selected with the sampling method for written and visual texts that appeared in accordance with the purpose of the study on these sites. In addition, the websites of companies established as new generation lokma desserts were also examined in the study. Descriptive analysis was applied to the data obtained within this scope and explained by dividing themes. As a result of the study, it has been revealed that traditional desserts, which are made and distributed for special occasions in palaces and houses, have turned into a commodity as an industrial product. It has been concluded that the dessert, which has been modernized by changing the shape and taste, has turned into a fun and hedonist understanding of food, reflecting the western food style, thus triggering a change in the traditional dessert culture by first affecting the youth and then the society. In this transformation, it has been determined that internet media, which is an important tool of mass culture, keeps the subject on the agenda and constitutes a public opinion. The study is important in terms of revealing the effect of mass culture and media on traditional dessert culture and contributing to the culinary culture literature.Keywords
Mass Culture, Turkish Dessert Culture, Change, Internet Media, Lokma Dessert.