INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EKONOMİK, SOSYAL VE POLİTİK KÜRESELLEŞMENİN KÜRESEL GÜÇ OLMADA ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF ECONOMIC, SOCIAL AND POLITICAL GLOBALIZATION ON GLOBAL POWER )

Author : Harun YAKIŞIK  & Ahmet Kibar ÇETİN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 965-975
648    344


Summary

Küreselleşme ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme ile birlikte önlenemez bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme çok geniş bir etki alanına sahip olduğundan birbirinden farklı bilim dallarındaki araştırmacılardan politika yapıcılarına kadar toplumun birçok farklı kesimi tarafından tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, farklı gelir seviyelerindeki ülkelerde ekonomik, sosyal ve politik küreselleşmenin ülkelerin küresel ekonomik güç olmaya etkileri 2000-2012 yılları arasında panel veri analiz yöntemi kullanılarak incelemektir. Elde edilen sonuçlara göre, farklı gelir düzeyinde farklı küreselleşme kanallarının küresel ekonomik güç olmasında etkili olduğu tespit edilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre; yüksek gelir grubunda ekonomik küreselleşmenin, orta-yüksek gelir grubunda sosyal küreselleşmenin ve orta-düşük gelir grubunda politik küreselleşmenin bu ülkelerin küresel güç olmalarına pozitif yönde etki ettiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarıma göre küreselleşme düşük gelirli ülkelerde negatif etkilere sahiptir.Keywords
Küreselleşme, Küreselleşmenin Etkileri, Panel Veri Analiz Yöntemi

Abstract

With the rapid development of transportation and communication technologies, globalization emerges as an unavoidable process. Since globalization has a wide range of impacts, it is being discussed by many different segments of the society, from researchers of different sciences to policy makers. The purpose of this study is to examine the effects of economic, social and political globalization in countries with different income levels on the global economic power of countries using panel data analysis method and using period of 2000-2013. According to the results obtained, it has been determined that different globalization channels at different income levels are effective in being global economic power. According to the estimation results; economic globalization in the high income group, social globalization in the middle-high income group; and political globalization in middle-low income group have been found to have a positive effect on becoming global powers. According to research results, globalization has negative effects on low income countries.Keywords
Globalization, Impacts of Globalization, Panel Data Analysis