INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KENT MARKALAMA SÜRECİNDE YÖNETİMSEL İLETİŞİM STRATEJİLERİ (İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ)
(MANAGERIAL COMMUNICATION STRATEGIES IN THE CITY MARKING PROCESS (EXAMPLE OF IZMIR METROPOLITAN MUNICIPALITY) )

Author : Yusuf GÖRGÜLÜ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 51
Page : 715-726
    


Summary

Kent markalama, bir kentin diğer kentler arasında belirgin görünürlüğünü ve tanınırlığını artırma, kente yönelik olumlu izlenimleri yaratma ve olumlu imaj çizme çabasıdır. Kentin marka değer olmasında proaktif stratejiler içerisinde yer alan iletişim stratejilerine de önem vermek gerekmektedir. İletişim pratiklerinin kentin marka değer kazanmasında çift yönlü bir şekilde doğru zamanda, doğru yerde ve doğru hedef kitle seçimi ile sürece yön verilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı marka kent olma yolunda önemli bir potansiyele sahip olan İzmir’in yönetimsel açıdan süreçte yeterlilik derecesinin saptanmasıdır. Bu doğrultuda önemli bir kültür ve turizm kentleri arasında yer alan İzmir’in yönetimsel süreçte hangi stratejik iletişim faaliyetlerini hangi düzeyde kullandıklarının tespitinin yapılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda marka kent olma yolunda sosyo-kültürel çalışmaların iletişimsel boyutu, marka kent sürecini iletişim faaliyetleri ile etkinleştirme çabaları ve markalaşma sürecinde kimlik oluşturma çabalarının yeterlilik derecelerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda İzmir’in marka kent olma yolunda önemli adımlar kat ettiği, marka değerli bir kent olmada yerel yönetim ve diğer kamular arasında ortak bir koordinasyona dayalı iletişim ortamının etkin bir şekilde kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Kent Markalama, İletişim Stratejileri, İzmir , Yerel Yönetim, Marka Değeri

Abstract

Urban branding is an effort to increase the apparent visibility and recognition of a city among other cities, to create positive impressions towards the city and to draw a positive image towards the city. In order for the city to be a brand value, it is necessary to attach importance to the communication strategies included in proactive strategies. It is necessary to direct the process by choosing the right target audience at the right time, in the right place and in the right direction, in the direction of communication practices of the city. The aim of this study is to determine the adequacy degree of İzmir, which has an important potential on the way to becoming a brand city, in terms of management. In this direction, it is aimed to determine which strategic communication activities İzmir uses, which is one of the important cultural and tourism cities, in the administrative process. In this direction, it was aimed to determine the communicative dimension of socio-cultural studies on the way to becoming a brand city, efforts to activate the brand city process with communication activities, and the adequacy degrees of the identity creation efforts in the branding process. As a result of the research, it has been concluded that İzmir has taken important steps towards becoming a brand city, and a communication environment based on common coordination between the local government and other publicities is used effectively in being a brand valuable cityKeywords
City Branding, Communications Strategies, İzmir, Local Gevornment, Brand Value