INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OBEZİTEYE KARŞI FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF PHYSICAL ACTIVITY AGAINST OBESITY )

Author : Aydoğan SOYGÜDEN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 52
Page : 744-757
    


Summary

Obezite son 20 yıldır dünyanın gündeminde olan önemli bir rahatsızlıktır. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde ilerleyen yıllarda nüfusumuzun büyük bir oranının obez olacağı beklenmektedir. Obeziteye beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite azlığı, serbest zaman değerlendirme alışkanlıkları, yaş, cinsiyet, eğitim, genetik faktörler, kentsel yaşam, hayat standartlarımızın yükselmesi, spor kültürü, endüstriyel gıda gibi birçok faktör etki etmektedir. Obezite ile mücadelede önemli faktörlerden bir tanesi fiziksel aktivitedir. Araştırmanın Önemi: Bu çalışmada obezite ile mücadelede fiziksel aktivitenin önemi ve günlük yaşam içerisinde daha aktif olmak için hangi egzersizlerin yapılması gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın Amacı: Bu çalışma da çağımızın hastalığı olan obeziteye karşı yapılması gereken fiziksel aktivite önerilerini belirlemek ve egzersizin önemini vurgulamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın Modeli: Araştırma literatür taraması modelinde hazırlanmıştır. Araştırmanın Sonucu: Obez bireyler için yapabilecekleri fiziksel aktivitenin bir spor uzmanı tarafından belirlemeleri gerekmektedir. Fiziksel aktivite programı kişinin fiziksel özelliklerine göre değişmektedir. Obez bireylerin gün içinde yapabilecekleri düzeyde aktif olmaya çalışmaları önem arz etmektedir. Obez bireylerin fiziksel aktivitelerini artırarak günlük aldıkları enerji kadar günlük kalori yakmaları önerilmektedir. Fiziksel aktivitenin kilo kaybı ve kiloyu korumaya yönelik katkı sağladığı anlaşılmaktadır.Keywords
Obezite Bireyler, Fiziksel Aktivite, Fiziksel Aktivitenin Önemi

Abstract

Obesity is an important condition that has been on the agenda of the world for the last 20 years. If the necessary precautions are not taken, it is expected that a large proportion of our population will be obese in the coming years. Many factors affect obesity such as nutritional habits, lack of physical activity, leisure time habits, age, gender, education, genetic factors, urban life, rising our living standards, sports culture, and industrial food. One of the important factors in the fight against obesity is physical activity. The Importance of the Study: In this study, the importance of physical activity in the fight against obesity and what exercises should be done in order to be more active in daily life have been tried to be determined. Purpose of the Study: This study was conducted to determine the physical activity suggestions to be made against obesity, which is the disease of our era, and to emphasize the importance of the physical activity. Research Model: The research was prepared in the literature review model. Result of the Research: A sports specialist must determine the physical activity practices that they can perform for obese individuals. Physical activity program varies according to the physical characteristics of the person. Obese individuals must try to be active at the level they can do during the day. Obese individuals need to increase their physical activities and burn daily calories as much as the energy they receive daily. It is understood that physical activity contributes to weight loss and weight maintenance.Keywords
Obesity Individuals, Physical Activity, The Importance of Physical Activity