INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN İNOVASYONA ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL LEARNING ON INNOVATION IN BUSINESS )

Author : Mustafa KÜÇÜKKAPTAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 51
Page : 700-714
    


Summary

Bu çalışma, inovasyon ve örgütsel öğrenmenin arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla çalışmaların teorik kısımlarında öncelikle inovasyon ve örgütsel öğrenmenin kavramları ve bunlar arasındaki ilişkiler üzerinde durularak sonrasındaysa değişkenlerin odağında yapılmış çeşitli araştırmalardaki bulgular aktarılmıştır. Öğrenme; bilginin paylaşımını, bilginin kullanımını, bilgiyi edinmeyi ve yeni başarıları kapsamaktadır. Örgütsel öğrenme, işletmedeki üyeler tarafından sağlanan öğrenmenin öğrenilmesi biçiminde de tanımlanabilir. Örgütsel öğrenme hususunda liderler, işletmedeki üyelerin seçtiği, sahip olduğu ve geliştirdiği becerilerin artması için öğretmenler, liderler ve öğrenenler biçiminde bir ortam hazırlayabilir. Öğrenen işletme ve örgütsel öğrenmek farklı iki mefhum olmakla beraber örgütsel öğrenmeler, öğrenen işletmelerin sadece bir boyutu veya ögesi konumunda bulunmaktadır. Öğrenen işletmeler, örgütsel öğrenmenin geliştirilmesi konusunda yardımda bulunan işletmeler olarak tanımlanmaktadır (Aydınlı, 2005: 82). Öğrenme yeteneği yani alışkanlığı insanlara geçmişte yaşadıkları anılarını, geleceğe yönelik öngörülerini ve düşüncelerini anımsatmaktadır. İşletmelerin, bir varlık olduğu düşünüldüğünde öğrenme, bulunduğu çevrelere daha çok uyum sağlamaları için çaba harcayan işletmelerin, varlığını sürdürmesinin en açık şartını oluşturmaktadır. İşletmeler, belli bir hedefi gerçekleştirmek için toplanan şahıslardan oluşmaktadır. Çalışanların öğrenme kalitesi ve düzeyi, işletmenin başarı düzeyine de doğrudan etki etmektedir. İşletmedeki çalışanların öğrenme süreci, örgütsel öğrenmenin garantisinde bulunmamaktadır. Bireysel öğrenmeler gerçekleşmeden, örgütsel öğrenmenin meydana gelmesi mümkün değildir (Kerber ve Buono, 2005: 23). Değerlendirmeler ışığında çalışmaların temel gayesi; inovasyon ile örgütsel öğrenmenin arasındaki ilişkileri irdeleyerek bu ilişkileri bir alan araştırmasıyla çözümlemektir. Çalışmalar; temel amaçlar çerçevesinde, çalışmaların kapsamında inovasyon kavramlar ile örgütsel öğrenmeyi ve bu kavramların arasındaki ilişkileri teorik doğrultuda açıklamaktadır. Ayrıca çalışmalarla örgütsel gelişim ve devamlılığı sağlamakta birinci dereceden sorumlu olan yöneticiye, bu konular üstünde doğrudan etkisi bulunan inovasyonun ve örgütsel öğrenmenin geliştirilmesi ve oluşturulması süreçlerinde bazı ipuçları sunmak da amaçlanmaktadır (Özdevecioğlu ve Biçkes, 2012: 36-37).Keywords
Örgütsel Öğrenme, İnovasyon.

Abstract

This study is carried out to examine the relationship between innovation and organizational learning. For this purpose, in the theoretical parts of the studies, firstly, the concepts of innovation and organizational learning and the relationships between them were emphasized, and then the findings in various researches focused on the variables were conveyed.

Learning; it includes sharing information, use of information, acquiring information and new achievements. Organizational learning can also be defined in the form of learning to learn provided by members of the business. Leaders in organizational learning can prepare an environment in the form of teachers, leaders and learners to increase the skills that the members in the business select, possess and develop. learning to learn and organizational learning are two different concepts, but organizational learning is only one dimension or element of learning businesses. Learning enterprises are defined as those that help to improve organizational learning (Aydınlı, 2005: 82).

Learning ability, the habit, reminds people of their memories, their predictions and thoughts about the past. When businesses are considered to be an asset, learning is the clearest condition for businesses that strive to adapt more to their environments. Businesses consist of individuals who gather to meet a certain goal. The learning quality and level of the employees also directly affect the success level of the business. The learning process of employees in the business is not guaranteed by organizational learning. Organizational learning is not possible without individual learning (Kerber ve Buono, 2005: 23).

In the light of the evaluations, the main purpose of the studies is; To analyze the relations between innovation and organizational learning and to analyze these relations with field research. Studies; Within the framework of the main objectives, innovation explains the concepts of organizational learning with the concepts and the relationships between these concepts in a theoretical way. It is also aimed to present some tips to the manager who is responsible for the first degree in ensuring organizational development and continuity through the works in the development and creation of innovation and organizational learning, which have a direct impact on these issues (Özdevecioğlu ve Biçkes, 2012: 36-37).Keywords
Organizational Learning, Innovation.