INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AVUSTRALYA VERGİ SİSTEMİNİN SOSYOEKONOMİK ANALİZİ
(SOCIOECONOMIC ANALYSES OF AUSTRALIAN TAX SYSTEM )

Author : Derya YAYMAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 52
Page : 819-836
    


Summary

Bu çalışmada, Avustralya’nın vergi sistemi sosyo-ekonomik yönden ele alınarak, ülkenin gelişmesindeki rolü ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Yüzölçümü neredeyse tüm Avrupa kıtasına yakın olan Avustralya, çok kültürlü yapıya sahip, yaşam kalitesi çok yüksek bir ülkedir. Avustralya ekonomisinde son 20 yıldır, sürekli ve düzenli büyüme, düşük işsizlik, kontrollü enflasyon, çok düşük kamu borcu, güçlü ve dengeli finans sistemi görülmektedir. Yüksek istihdam, kesintisiz büyüme ve 2018 verilerine göre kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)’nın 53.794 dolar olmasıyla, refah seviyesi yüksek bir ülkedir.

Avustralya, dolaysız vergi ağırlıklı, vergi tabanı geniş, sistemli bir vergi yapısına sahiptir. Vergi karışımını doğrudan (şirket ve bireysel) ve verimsiz vergilerden (emlak damga vergisi dahil) mal ve hizmet vergisi ile arazi vergilerine doğru kaydırmak için çeşitli düzenlemeler yapmıştır.

Yapılacak vergisel düzenlemelerle vergi oranlarının düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu şekilde vergi sisteminin daha ileri bir seviyeye geleceği öngörülmektedir.

Sonuç olarak, Avustralya sosyo-ekonomik açıdan bakıldığında vergi sistemini düzgün yönetebilen gelişmiş bir ülkedirKeywords
Avustralya Vergi Sistemi, Sosyo-Ekonomik Analiz

Abstract

In this study, the socio-economic aspects of Australia's tax system have been examined and its role in the development of the country has been tried to be revealed. Australia, with an area of almost the European continent, is a country with a multi-cultural structure and a very high quality of life. For the last 20 years, the Australian economy has seen continuous and steady growth, low unemployment, controlled inflation, very low public debt and a strong and balanced financial system. With high employment, low unemployment rates, uninterrupted growth for 27 years and per capita GDP of $ 53,794 according to 2018 data, it is a country with high welfare. Australia has a systematic tax structure with a direct tax weighted tax base. It has made various arrangements to shift the tax mix from direct (company and individual) and inefficient taxes (including property stamp duty) to Goods and Services Tax and land taxes. With the tax regulations to be made, Australia aims to reduce the tax rates. In this way, it is foreseen that the tax system will be further advanced. As a result, from a socio-economic perspective, Australia is a developed country that can manage its tax system properly.Keywords
: Australian Tax System, Socio-economic Analysis