INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ABDURRAHÎM-İ TİRSÎ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ
(ABDURRAHIM-I TIRSI AND HIS LITERARY PERSONALITY )

Author : Vildan ÖZMEN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 52
Page : 853-859
    


Summary

Kaynağını İslam dini ve tasavvuftan alan tekke şiiri, 13. yüzyılda Anadolu’da kendini göstermeye başlamıştır. 15. yüzyılda tasavvufî düşüncenin yaygınlaşmasıyla birlikte çeşitli tarikatlar çevresinde hızla gelişmiştir. 16. yüzyıl, tekke şiirinin en parlak olduğu dönemdir. Birçok güçlü temsilcinin yetiştiği bu dönemin önemli şairlerinden biri de Abdurrahîm-i Tirsî’dir. 15. yüzyıl sonları ile 16. yüzyıl başları arasında Anadolu’da yaşamış mutasavvıf bir şair olan Abdurrahîm-i Tirsî, Kâdirî tarikatının Eşrefiyye koluna bağlı bir şeyhtir. Şiirlerini divan ve halk şiiri tarzından esinlenerek oluşturmuştur. Şiirlerinde Yunus Emre ve Eşrefoğlu Rûmî etkilerini yer yer hissettiğimiz şair, tasavvufî konularda ve genellikle hece ölçüsü kullanarak şiirler yazdığı için bir tekke şairi olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada, Abdurrahîm-i Tirsî’nin hayatı hakkında bilgiler verilecek ve Divan’ından yola çıkılarak edebî kişiliği değerlendirilecektir. Şiirlerinin incelenmesiyle elde edilen verilerin, alanla ilgili araştırma yapacaklara bir yol göstereceği düşünülmektedir.Keywords
Abdurrahîm-i Tirsî, tekke şiiri, 16. yüzyıl

Abstract

ABSTRACT

Dervish lodge poetry took its source from İslam religion and Sufism, in the 13th century it had begun to show itself. In the 15th century with spreading of the Sufi opinion, various sects developed rapidly around it. The 16th century is the brightest era of dervish lodge poetry. One of the most important poets of this era, in which a good many strong representatives grew up is Abdurrahîm-i Tirsî is a mystic one, at the same time he is a sheikh who belongs to Kâdirî dervish order’s Eşrefiyye section and had lived between late 15th century and early 16th century in Anatolia. He composed his poems by inspiring divan and people poems’ manners. The poet who from time to time we feel the effect of Yunus Emre and Eşrefoğlu Rûmî on his poets and also because of writing on Sufistic subjects by using syllabic meter he can be accepted as a dervish lodge poet in Anatolia.

In this study, some information will be given about  Abdurrahîm-i Tirsî’s life and beside this his literary personality starting from his Divan will be evaluated. The data which obtained by analysing his poems will be a useful guide to someone who will search in this field in the future.Keywords
Abdurrahîm-i Tirsî, dervish lodge poetry, 16th century