INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EVDE EĞİTİM HİZMETİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN VE UYGULAMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF TEACHERS' VIEWS AND IMPLEMENTATION PROCESS RELATED TO HOME EDUCATION SERVICE )

Author : Hasan Güner BERKANT  & Gökay ATILGAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 52
Page : 727-743
    


Summary

Bu araştırma ile evde eğitim hizmeti uygulamasının öğretmen görüşlerine ve uygulama ortamının gözlemine dayalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve görüşme yöntemleri kullanılmış olup fenomenolojik (olgubilim) desenden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Osmaniye ilinde evde eğitim hizmeti sunan 39 öğretmen oluşturmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin evde eğitim hizmetlerini sunduğu ortamlarda 10 gözlem yapılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme ve gözlem formları ile elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler üzerinde içerik analizi ve betimsel analiz yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlardan bazıları şunlardır: Evde eğitim hizmeti uygulamasına yönelik olarak öğretmenler hizmet içi eğitim almadıkları için bu eğitimi almaları gerekmektedir; ev ortamları genel olarak evde eğitime uygun olsa da bazı eksiklikleri bulunmaktadır; öğretmen ve öğrencilerin iletişimleri yeterli düzeydedir; öğrenciler eğitim sürecinden memnundur; evde eğitim hizmeti uygulamasında yer alan tüm paydaşlar iş birliği içerisinde olmalıdırKeywords
Evde eğitim hizmeti, uygun ev ortamı, süreğen hastalık, gözlem ve görüşme.

Abstract

The aim of this research is to examine the application of home education service according to teachers’ views and the observation of the application environment. The observations and interviews as qualitative research methods were used in the phenomenological design. The sample of the study was composed of 39 teachers who had worked for home education services in 2017-2018 academic years. In addition, 10 observations were realized in environments of home education services. The data were obtained by semi-structured interview and observation forms prepared by the researchers. The data were analyzed via content analysis and descriptive analysis techniques. Some of the results which are obtained at the end of the study are as follows: Due to the teachers haven’t received any in-service education about home education service, they should be educated about this service; even the suitability of home education environment is generally sufficient, some deficiencies are available; the interactions of teachers and students are at sufficient level; the students are happy about the education process; all stakeholders in the implementation of home education service should be in cooperation.Keywords
Home education service, suitable home environment, continuing illness, observation and interview