INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ORTAOKUL 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF POSITIVE AND NEGATIVE PERFECTIONISM LEVELS OF MIDDLE SCHOOL 8TH GRADE STUDENTS )

Author : Ahmet Hakan HANÇER  & Zeynep TÜFEKÇİ  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 1002-1008
1209    742


Summary

Bu çalışma, Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 8.Sınıf öğrencilerinin Olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyi, cinsiyete, kardeş sayısına, devlet okullarında ya da özel okullarda öğrenim görmesine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırmada, var olan durumu ortaya koymak amacıyla betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise Sivas da ortaokul 8.sınıflarda öğrenim gören ve tesadüfî olarak belirlenen 92 Kız ve 58 Erkek olmak üzere toplam 150 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve Kırdök (2004) tarafından geliştirilen “Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise, ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerini analiz ederken istatistiksel tekniklerden aritmetik ortalama ( ) ve standart sapma (S), olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerinin, cinsiyete, kardeş sayısına ve okul türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için değişkenin düzeyi iki olduğunda t testi, düzeyin ikiden çok olduğu durumlarda da ANOVA kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin; olumlu mükemmeliyetçilik düzeylerinin yüksek, olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerinin orta düzeyde olduğu, cinsiyete göre olumlu mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı fakat olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında erkekler lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin kardeş sayısına göre olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı, öğrenim gördükleri devlet okulu ya da özel okul durumuna göre hem olumlu hem de olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyleri açısından özel okulda öğrenim gören öğrenciler lehine anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır.Keywords
Olumlu mükemmeliyetçilik, olumsuz mükemmeliyetçilik, cinsiyet

Abstract

Purpose of this study is to determine positive and negative perfectionism levels of 8th Grade Secondary School Students. This study analyzed whether or not positive and negative perfectionism levels of 8th Grade Secondary School Students vary based on gender, number of siblings, studying at government schools or private schools. The study used descriptive research method for revealing the current situation. The randomly selected sample group of the study has total 150 students, 92 female and 58 male students, who go to 8th Grade at a secondary school in Sivas province. “Personal Information Form” designed by the researcher and “Positive & Negative Perfectionism Scale” designed by Kırdök (2004) were used as data collection tools. As for data analysis, statistical techniques arithmetic mean ( ) and standard deviation (S) were used to analyze positive and negative perfectionism levels of 8th grade secondary school students and if the variable level was two, t test was used to determine whether positive and negative perfectionism levels vary based on gender, number of siblings and type of school or not and ANOVA was used if the level was above two. The analysis of collected data confirmed that positive perfectionism levels of 8th grade secondary school students are high, negative perfectionism levels are medium and there is no significant difference between positive perfectionism levels based on gender but there is a significant difference in favor of the male students in terms of negative perfectionism levels. Besides, it was concluded that there is no significant difference between positive and negative perfectionism levels based on number of siblings and, as for the criteria related to studying at a government school or private school, there are significant results in favor of students attending to private school in terms of both positive and negative perfectionism levels.Keywords
Positive perfectionism, negative perfectionism, gender